رویدادهای نجومی خرداد ۱۳۹۹

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن لحظه به دلیل حضور خورشید یا زیر افق قرار داشتن جرم مورد نظر قابل مشاهده نیستن اما ممکن است ساعاتی قبل یا بعد با کمی تغییر در وضعیتشان قابل مشاهده باشند. در چنین مواقعی برخی رخدادها مانند مقارنه ممکن است هنوز ارزش رصدی یا عکاسی داشته باشند.

هلال زهره

این شبها زهره به شکل هلال باریکی دیده می‌شود که رصد آن خالی از لطف نیست.

 

تقویم نجومی خرداد ۱۳۹۹

جمعه ۲ خرداد ۲۲ مه ۲۰۲۰ ۲۸ رمضان ۱۴۴۱  
۸:۳۶ مقارنه دنباله‌دار سوان C/2020F8 و خورشید. دنباله‌دار در این زمان در ۲۳.۵ درجه‌ای شمال شمال غربی خورشید است. غ‌ق‌م
۱۶:۳۹ مقارنه ماه و خوشه پروین. ماه در ۷.۱ درجه‌ای جنوب خوشه پروین است. غ‌ق‌م
۱۲:۱۸ مقارنه عطارد و زهره. عطارد در ۰.۹ درجه‌ای جنوب زهره است. غ‌ق‌م
۱۴:۰۴ کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و زهره. عطارد در ۰.۹ درجه‌ای جنوب زهره است. در این زمان به دلیل حضور خورشید قابل رویت نیستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۱:۱۴ است، زمانی که جدایی‌شان ۱.۱ درجه است.

۲۲:۰۹ ماه نو. غ‌ق‌م

 

شنبه ۳ خرداد ۲۳ مه ۲۰۲۰ ۲۹ رمضان ۱۴۴۱  
۷:۰۸ ستاره دلتا عقرب در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر ۲.۳ در آسمان است.
۱۱:۰۳ کمترین جدایی بین ماه و ستاره دبران. ماه در ۳.۳ درجه‌ای شمال شمال غربی دبران. غ‌ق‌م
۱۵:۰۵ مقارنه ماه و دبران. ماه در ۳.۶ درجه‌ای شمال دبران. غ‌ق‌م
۱۶:۱۴ دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-B در کمترین فاصله از زمین برابر با ۱۱۶.۷۶ میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
۲۲:۲۹ مقارنه دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-B و خورشید. دنباله‌دار در ۱۶.۹ درجه‌ای خورشید است. غ‌ق‌م
۲۳:۱۶ دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-A در کمترین فاصله از زمین برابر با ۱۱۷.۸۷ میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م

 

یکشنبه ۴ خرداد ۲۴ مه ۲۰۲۰ ۱ شوال ۱۴۴۱  
۱:۲۰ مقارنه دنباله‌دار اطلس C/2019Y4-A و خورشید. دنباله‌دار در ۱۶.۹ درجه‌ای شمال خورشید است. غ‌ق‌م
۶:۰۶ مقارنه ماه و زهره. ماه در ۴.۵ درجه‌ای جنوب زهره است. غ‌ق‌م
۸:۱۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زهره. در این زمان ماه در ۴.۳ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی زهره است. غ‌ق‌م
اوج بارش شهابی زرافه‌ای بهاری. بارش جدیدی که ممکن است تا نسا ۲۰۰ برسد.
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
۱۶:۵۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و عطارد. در این زمان ماه در ۳ درجه‌ای جنوب عطارد است. در این زمان قابل مشاهده نیستند.

در ساعت ۲۱:۱۲ با جدایی ۳.۵ درجه قابل مشاهده هستند.

۱۵:۴۶ مقارنه ماه و عطارد. ماه در ۳ درجه‌ای جنوب عطارد است. غ‌ق‌م

 

دوشنبه ۵ خرداد ۲۵ مه ۲۰۲۰ ۲ شوال ۱۴۴۱  
۲:۰۰ ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
۱۲:۳۹ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و میو-جوزا. در این زمان ماه در ۱.۱ درجه‌ای شمال این ستاره است. در این زمان قابل مشاهده نیستند.

در ساعت ۲۱:۲۹ با جدایی ۳.۵ درجه قابل مشاهده هستند.

۱۳:۱۰ مقارنه ماه و میو-جوزا. ماه در ۱.۱ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه ۶ خرداد ۲۶ مه ۲۰۲۰ ۳ شوال ۱۴۴۱  
۱:۴۴ میل ماه برابر با ۲۴.۱ درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.
۲۱:۳۳ مقارنه ماه و کاستور. ماه در ۸.۷ درجه‌ای جنوب این ستاره است.

 

چهارشنبه ۷ خرداد ۲۷ مه ۲۰۲۰ ۴ شوال ۱۴۴۱  
۰:۰۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پولوکس. در این زمان ماه در ۵.۲ درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است.
۱:۴۳ مقارنه ماه و پولوکس. ماه در ۵.۳ درجه‌ای جنوب این ستاره است.
۰:۵۴ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۵.۹ درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز ۲.۸ درجه جنوبی است.
۹:۵۶ دنباله‌دار سوان C/2020F8 در کمترین فاصله از خورشید برابر با ۶۴.۶۴ میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه ۸ خرداد ۲۸ مه ۲۰۲۰ ۵ شوال ۱۴۴۱  
۰:۵۹ مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در ۱.۳ درجه‌ای شمال این خوشه است.
۱:۳۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در ۱.۲ درجه‌ای شمال شمال شرقی این خوشه است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۰۰:۲۱ (یا کمی قبل‌تر) است، زمانی که جدایی‌شان ۱.۴ درجه است.

پایان فعالیت بارش شهابی اتا دلوی.

 

جمعه ۹ خرداد ۲۹ مه ۲۰۲۰ ۶ شوال ۱۴۴۱  
۱۴:۰۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و قلب الاسد. ماه در ۳.۹ درجه‌ای شمال شمال شرقی این خوشه است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۱:۲۶ است، زمانی که جدایی‌شان ۴.۶ درجه است.

۱۲:۱۹ مقارنه ماه و قلب الاسد. ماه در ۴ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م

 

شنبه ۱۰ خرداد ۳۰ مه ۲۰۲۰ ۷ شوال ۱۴۴۱  
۳:۲۸ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۷.۸ درجه (۴.۷ درجه غربی و ۶.۲ درجه جنوبی) می‌رسد.
۷:۲۳ صورت فلکی عقرب در مقابله. این صورت فلکی نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
۸:۰۰ تربیع اول ماه.
۱۱:۳۵ ستاره قلب العقرب در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر ۱.۱ در آسمان است.
۱۵:۴۵ دنباله‌دار C/2019Y4-B به درخشانترین حالت از قدر ۳.۴ می‌رسد. غ‌ق‌م
۱۷:۱۷ دنباله‌دار C/2019Y4-A به درخشانترین حالت از قدر ۳.۴ می‌رسد. غ‌ق‌م

 

یکشنبه ۱۱ خرداد ۳۱ مه ۲۰۲۰ ۸ شوال ۱۴۴۱  
۴:۵۸ دنباله‌دار C/2019Y4-B در کمترین فاصله از خورشید برابر با ۳۷.۸۷ میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
۵:۴۰ دنباله‌دار C/2019Y4-A در کمترین فاصله از خورشید برابر با ۳۷.۲۹ میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
۱۸:۱۳ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۷ درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز ۳.۱ درجه غربی است.
بهترین وضعیت رصد صبحگاهی سرس با قدر ۸.۴ در صورت فلکی دلو.

 

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱ ژوئن ۲۰۲۰ ۹ شوال ۱۴۴۱  
۱۰:۲۴ مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در ۲.۱ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۱۱:۱۹ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در ۲ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲:۵۹ است، زمانی که جدایی‌شان ۶.۴ درجه است.

۸:۴۱ مقارنه عطارد و میو-جوزا. عطارد در ۲.۷ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۲ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۰ شوال ۱۴۴۱  
۷:۳۷ مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. ماه در ۶.۷ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۱۷:۲۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین عطارد و میو-جوزا. عطارد در ۲.۶ درجه‌ای شمال این ستاره است. در این خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۱:۴۱ است، زمانی که جدایی‌شان ۲.۷ درجه است.

 

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۳ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۱ شوال ۱۴۴۱  
۷:۵۷ ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با ۳۶۴۳۶۵ کیلومتر.
۲۱:۲۶ زهره در کمترین فاصله از زمین برابر با ۴۳.۱۷ میلیون کیلومتر.
۱۸:۴۲ مقارنه ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در ۳.۲ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۲۲:۰۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در ۲.۸ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
۲۲:۰۸ زهره در مقارنه درونی. زهره در ۰.۵ درجه‌ای شمال خورشید. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۴ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۲ شوال ۱۴۴۱  
۱۷:۲۷ حداکثر کشیدگی شامگاهی عطارد. عطارد در ۲۴ درجه‌ای شرق خورشید است. پس از غروب با قدر ۰.۶ در صورت فلکی جوزا در افق غربی می‌درخشد. ساعت ۲۱:۲۰ در  ارتفاع ۱۳ درجه‌ای قرار دارد.

 

جمعه ۱۶ خرداد ۵ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۳ شوال ۱۴۴۱  
۱:۱۷ مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در ۳.۶ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۳:۳۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در ۳.۴ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
۴:۱۱ مقارنه ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در ۰.۴ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۴:۲۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره کسی-عقرب. ماه در ۰.۴ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
۱۲:۵۲ مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در ۶.۲ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۲۳:۴۳ ماه کامل.
۲۳:۵۴ خسوف نیم‌سایه‌ای.

 

شنبه ۱۷ خرداد ۶ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۴ شوال ۱۴۴۱  
۲۲:۳۶ ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.

 

یکشنبه ۱۸ خرداد ۷ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۵ شوال ۱۴۴۱  
۱۲:۲۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در ۱.۱ درجه‌ای شمالی این ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

در همین روز ساعت ۵:۱۲ آنها را با جدایی ۴.۳ درجه می‌توان مشاهده کرد.

۱۲:۳۲ مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در ۱.۱ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۲۰:۵۱ میل ماه برابر با ۲۴.۱- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.

 

دوشنبه ۱۹ خرداد ۸ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۶ شوال ۱۴۴۱  
۴:۵۸ مقارنه ماه و ستاره پی-قوس. ماه در ۳.۸ درجه‌ای جنوب این ستاره است.
۶:۳۹ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره پی-قوس. ماه در ۳.۸ درجه‌ای جنوب این ستاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۱۹ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۸ درجه است.

۱۲:۳۸ مقارنه زهره و دبران. زهره در ۴.۹ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۲۰:۳۴ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری. ماه در ۲.۷ درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است و ماه هم طلوع نکرده.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۳:۴۴ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۲ درجه است.

۲۰:۳۵ مقارنه ماه و مشتری. ماه در ۲.۷ درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد.
۱۸:۰۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو. ماه در ۱.۶ درجه‌ای جنوب این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است و ماه هم طلوع نکرده.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۳:۵۲ است، زمانی که جدایی‌شان ۴ درجه است.

۱۷:۵۵ مقارنه ماه و پلوتو. ماه در ۱.۶ درجه‌ای جنوب پلوتو قرار دارد. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۹ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۷ شوال ۱۴۴۱  
۰:۵۴ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۵.۹ درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم ۳.۳ درجه شمالی است.
۹:۴۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل. ماه در ۳.۲ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است و ماه هم طلوع نکرده.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۳۲ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۷ درجه است.

۷:۴۴ مقارنه ماه و زحل. ماه در ۳.۳ درجه‌ای جنوب زحل قرار دارد. غ‌ق‌م

 

 

 

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۸ شوال ۱۴۴۱  
۲۳:۲۸ مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در ۲.۵ درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.

 

 

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ ۱۹ شوال ۱۴۴۱  
۰:۲۵ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در ۲.۵ درجه‌ای جنوب ستاره است. در این زمان هر دو زیر افق هستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۱:۲۵ است، زمانی که جدایی‌شان ۲.۵ درجه است.

۲۰:۵۲ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۷.۷ (۴.۶ درجه شرقی و ۶.۲ درجه شمالی) می‌رسد.

 

جمعه ۲۳ خرداد ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰ ۲۰ شوال ۱۴۴۱  
مریخ در بهترین وضعیت رصد سحرگاهی. از قدر ۰.۲- و بیم صور فلکی دلو و حوت با چشم غیر مسلح رویت می‌شود.
معادله زمان (اختلاف زمان ساعت آفتابی و ساعت) برابر صفر می‌شود. در این روز خورشید در ساعت ۱۳:۲۹ از نصف التهار ناظر می‌گذرد. در این روز ساعت‌های آفتابی زمان درست را نشان می‌دهند.

 

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ ۲۱ شوال ۱۴۴۱  
۲:۱۵ مقارنه ماه و نپتون. ماه در ۵.۴ درجه‌ای جنوب نپتون است.
۱۶:۵۱ مقارنه مریخ و نپتون. مریخ در ۱.۷ درجه‌ای جنوب نپتون است. غ‌ق‌م
۲:۵۱ مقارنه ماه و مریخ. ماه در ۳.۶ درجه‌ای جنوب مریخ است.
۳:۴۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین زهره و دبران. زهره در ۴.۲ درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است. غ‌ق‌م
۱۰:۲۱ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. ماه در ۴.۶ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۴:۴۱ است، زمانی که جدایی‌شان ۵ درجه است.

۹:۱۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ. ماه در ۳.۲ درجه‌ای جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۳۶ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۳ درجه است.

۶:۰۷ زودهنگامترین طلوع خورشید در این روز رخ می‌دهد.
۱۰:۵۴ تربیع آخر ماه.
نپتون در بهترین وضعیت رصدی سحرگاهی. از قدر ۷.۹ بین صورفلکی حوت و دلو با تلسکوپ کوچک یا دوربین دوچشمی قابل مشاهده است.

 

یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰ ۲۲ شوال ۱۴۴۱  
۰:۰۰ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۹ درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز ۲.۳ درجه شرقی است.
۱۶:۰۹ کمترین جدایی زاویه‌ای بین نپتون و مریخ. مریخ در ۱.۶ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی نپتون است. در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲:۱۹ است، زمانی که جدایی‌شان ۱.۷ درجه است.

 

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ ۲۳ شوال ۱۴۴۱  
۵:۵۶ ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۴۴۶۸ کیلومتر قرار دارد.

 

چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ ۲۵ شوال ۱۴۴۱  
۴:۴۵ مقارنه ماه و اورانوس. ماه در ۴.۷ درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
۱۱:۱۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس. ماه در ۴ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۴:۵۲ است، زمانی که جدایی‌شان ۴.۶ درجه است.

۷:۰۴ کمترین جدایی زاویه‌ای بین وستا و میو-جوزا. وستا در ۰.۴ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۷:۱۶ مقارنه وستا و میو-جوزا. وستا در ۰.۴ درجه‌ای شمال این ستاره است.

 

پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰ ۲۶ شوال ۱۴۴۱  
۴:۵۴ عطارد در اقامت شرقی.
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

جمعه ۳۰ خرداد ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ ۲۷ شوال ۱۴۴۱  
۲۳:۰۳ مقارنه ماه و خوشه پروین. ماه در ۷.۷ درجه‌ای جنوب این خوشه است.
۱۴:۱۲ مقارنه ماه و زهره. ماه در ۰.۵ درجه‌ای جنوب زهره.
۱۳:۴۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زهره. ماه در ۰.۵ درجه‌ای شمال شمال غربی این سیاره است. در این زمان خورشید در آسمان است.

بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۵:۳۶ است، زمانی که جدایی‌شان ۳.۴ درجه است.

۲۱:۵۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و دبران. ماه در ۳.۱ درجه‌ای شمال این ستاره است. غ‌ق‌م
۲۲:۳۳ مقارنه ماه و دبران. ماه در ۳.۱ درجه‌ای شمال دبران است.

 

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید