رویدادهای نجومی اسفند 1398

راهنمای استفاده:

سطر اول جدول به ترتیب شامل تاریخ، زمان طلوع و غروب خورشید، زمان طلوع و غروب ماه و فاز ماه است.

توجه: برای اینکه تقویم اسفند را همیشه همراه خود داشته باشید می‌توانید آن را از اینجا به شکل فایل پی‌دی‌اف دانلود کنید.

 

پنجشنبه اول اسفند ?: ↑ 7:14          ↓18:13 ?: ↑5:24          ↓15:08          10.6%
20:37 مقارنه ماه و ستاره پی-قوس
22:45 مقارنه ماه و مشتری
20:45 کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در 2.5 درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:35 صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی 6.2 درجه مشاهده کنید.
22:46 کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:36 صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی 4.2 درجه مشاهده کنید.
18:00 تا 18:10 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- و بیشینه ارتفاع 18 درجه.
18:23 مقارنه ماه و زحل
11:13 مقارنه ماه و پلوتو
12:10 کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در 1.5 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

جمعه 2 اسفند ?: ↑ 7:12          ↓18:14 ?: ↑6:09          ↓16:06          5.1%
5:15 تا 5:22 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 10 درجه.
18:57 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 12 درجه.
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

شنبه 3 اسفند ?: ↑ 7:11          ↓18:15 ?: ↑6:48          ↓17:05          1.7%
6:03 تا 6:12 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2- و بیشینه ارتفاع 58 درجه.
21:30 مقارنه ماه و دلتا-جدی.
22:04 کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در این زمان ماه در 1.3 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

یکشنبه 4 اسفند ?: ↑ 7:10          ↓18:16 ?: ↑7:22          ↓18:03          0.2%
5:18 تا 5:24 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.2- و بیشینه ارتفاع 31 درجه.
19:03 ماه نو.
22:54 مقارنه ماه و عطارد.

 

دوشنبه 5 اسفند ?: ↑ 7:08          ↓18:17 ?: ↑7:52          ↓19:00          0.7%
4:33 تا 4:36 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 12 درجه.
6:06 تا 6:13 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.6- و بیشینه ارتفاع 43 درجه.
20:16 مقارنه ماه و نپتون.
22:36 کمترین جدایی بین ماه و نپتون. در این زمان ماه در 4 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

سه‌شنبه 6 اسفند ?: ↑ 7:07          ↓18:18 ?: ↑8:19          ↓19:56          3.1%
0:05 مقابله صورت فلکی اسد. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
5:21 تا 5:26 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.2- و بیشینه ارتفاع 51 درجه.

 

چهارشنبه 7 اسفند ?: ↑ 7:06          ↓18:19 ?: ↑8:45          ↓20:52          7.3%
4:36 تا 4:38 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.6- بیشینه ارتفاع 13 درجه.
21:46 مقارنه مریخ و لامبدا-قوس.
20:10 کمترین جدایی بین مریخ و لامبدا-قوس. در این زمان مریخ در 1.8 درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:40 صبح چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.8 درجه مشاهده کنید.
5:08 عطارد در مقارنه داخلی. عطارد در 3.7 درجه‌ای شمال شمال غربی خورشید.
6:09 تا 6:15 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 بیشینه ارتفاع 19 درجه.
10:33 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 6.7 درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه نیز در این زمان 1 درجه غربی است.
15:20 ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 406166 کیلومتر قرار دارد.
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

پنجشنبه 8 اسفند ?: ↑ 7:04          ↓18:20 ?: ↑9:10          ↓21:47          13%
5:23 تا 5:27 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1- و بیشینه ارتفاع 23 درجه.
15:21 مقارنه ماه و زهره.
18:51 اجتماع ماه و زهره با جدایی حدود 6 درجه.

 

جمعه 9 اسفند ?: ↑ 7:03          ↓18:21 ?: ↑9:36          ↓22:43          20.2%
4:37 تا 4:40 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.
6:10 تا 6:16 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 23 درجه.
14:52 مقارنه ماه و اورانوس
20:23 کمترین جدایی بین ماه و اورانوس. در این زمان ماه در 4.2 درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد.
21:18 عطارد در کمترین فاصله از زمین برابر با 94.19 میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

شنبه 10 اسفند ?: ↑ 7:02          ↓18:23 ?: ↑10:03          ↓23:40          28.6%
5:25 تا 5:29 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2.2- و بیشینه ارتفاع 14 درجه.

 

یکشنبه 11 اسفند ?: ↑ 7:00          ↓18:23 ?: ↑10:33          ↓-          37.9%
4:39 تا 4:41 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.
6:12 تا 6:18 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.
20:29 مقارنه ماه و خوشه پروین.
22:29 سیارک وستا در بیشترین فاصله از خورشید برابر با 384.61 میلیون کیلومتر.

 

دوشنبه 12 اسفند ?: ↑ 6:59          ↓18:24 ?: ↑11:07          ↓0:38          48%
5:26 تا 5:30 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.
15:41 کمترین جدایی بین ماه و ستاره دبران. در این زمان ماه در 2.8 درجه‌ای شمال شمال غربی دبران است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:01 عصر دو شنبه می‌توان آنها را با جدایی 3 درجه مشاهده کنید.
19:01 مقارنه ماه و ستاره دبران.
23:28 تربیع اول ماه.

 

سه‌شنبه 13 اسفند ?: ↑ 6:58          ↓18:25 ?: ↑11:47          ↓1:37          58.5%
4:40 تا 4:42 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- بیشینه ارتفاع 7 درجه.
6:13 تا 6:20 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 بیشینه ارتفاع 8 درجه.
23:21 مقابله صورت فلکی دب اکبر.
23:28 تربیع اول ماه. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

 

چهارشنبه 14 اسفند ?: ↑ 6:56          ↓18:26 ?: ↑12:34          ↓2:37          68.9%
5:27 تا 5:32 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- بیشینه ارتفاع 8 درجه.
10:55 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.9 درجه می‌رسد (7.9 درجه غربی و 0.5 درجه شمالی).
14:18 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.9 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 0.3 درجه شمالی است.
18:20 ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
16:12 کمترین جدایی بین ماه و ستاره میو-جوزا. در این زمان ماه در 0.4 درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:12 عصر چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.2 درجه مشاهده کنید.
16:25 مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا.

 

پنجشنبه 15 اسفند ?: ↑ 6:55          ↓18:27 ?: ↑13:29          ↓3:35          78.9%
4:41 تا 4:44 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3- بیشینه ارتفاع 7 درجه.
5:08 میل ماه برابر با 23.3 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.
23:23 مقارنه ماه و آلفا-جوزا.

 

جمعه 16 اسفند ?: ↑ 6:53          ↓18:28 ?: ↑14:32          ↓4:31          87.6%
1:43 کمترین جدایی بین ماه و ستاره بتا-جوزا. در این زمان ماه در 5.7 درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است.
4:12 مقارنه ماه و بتا-جوزا.
5:29 تا 5:34 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.3- بیشینه ارتفاع 9 درجه.

 

شنبه 17 اسفند ?: ↑ 6:52          ↓18:29 ?: ↑15:42          ↓5:21          94.4%
1:38 مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل.
2:09 کمترین جدایی بین ماه و خوشه کندوی‌عسل. در‌این زمان ماه در 0.9 درجه‌ای شمال‌شمال‌شرقی این خوشه است.
4:43 تا 4:46 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8- بیشینه ارتفاع 8 درجه.
6:16 تا 6:25 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- بیشینه ارتفاع 17 درجه.

 

یکشنبه 18 اسفند ?: ↑ 6:50          ↓18:30 ?: ↑16:56          ↓6:07          98.7%
5:30 تا 5:37 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7- بیشینه ارتفاع 13 درجه.
11:46 مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد.
12:36 کمترین جدایی بین ماه و ستاره قلب الاسد. در این زمان ماه در 2.9 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 19:06 عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 5.5 درجه مشاهده کنید.
19:07 کمترین جدایی بین زهره و اورانوس. در این زمان زهره در 2.2 درجه‌ای شمال شمال غربی اورانوس است که در این زمان به علت شفق شامگاهی مشاهده آنها شاید مشکل باشد. ساعت 19:27 عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2.2 درجه مشاهده کنید.

 

دوشنبه 19 اسفند ?: ↑ 6:49          ↓18:31 ?: ↑18:12          ↓6:47          100%
2:40 مقارنه نپتون و خورشید
4:44 تا 4:49 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.1- بیشینه ارتفاع 10 درجه.
6:17 تا 6:23 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.5- بیشینه ارتفاع 34 درجه.
12:25 نپتون در دورترین فاصله از زمین برابر با 4626.22 میلیون کیلومتر.
14:20 عطارد در اقامت غربی است و حرکت رجعی خود را پایان می‌دهد. قدر آن 1.2 است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.
18:04 مقارنه زهره و اورانوس.
21:18 ماه کامل. ماه به دلیل نزدیکی به زمین (357403 کیلومتر) نسبتا بزرگ (33.4 دقیقه کمانی) دیده می‌شود.

 

سه‌شنبه 20 اسفند ?: ↑ 6:47          ↓18:32 ?: ↑19:27          ↓7:24          99.8%
3:59 تا 4:01 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4 و بیشینه ارتفاع 6 درجه.
5:31 تا 5:39 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.9- و بیشینه ارتفاع 23 درجه.
9:44 ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با 357276 کیلومتر است.
21:22 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.5 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 0.7 درجه شرقی است.

 

چهارشنبه 21 اسفند ?: ↑ 6:46          ↓18:33 ?: ↑20:42          ↓7:59          97.6%
1:35 کمترین جدایی بین مریخ و ستاره پی-قوس. در این زمان مریخ در 2 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:05 بامداد چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2 درجه مشاهده کرد.
4:46 تا 4:51 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.4- و بیشینه ارتفاع 16 درجه.
4:57 مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله.
6:09 کمترین جدایی بین ماه و ستاره گاما-سنبله. در این زمان ماه در 1.3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
19:20 مقارنه مریخ و ستاره پی-قوس.
21:21 مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل.

 

پنجشنبه 22 اسفند ?: ↑ 6:45          ↓18:34 ?: ↑21:56          ↓8:33          92.4%
4:00 تا 4:03 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.5- و بیشینه ارتفاع 9 درجه.
5:33 تا 5:41 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 2- و بیشینه ارتفاع 57 درجه.

 

جمعه 23 اسفند ?: ↑ 6:43          ↓18:35 ?: ↑23:09          ↓9:09          84.6%
4:48 تا 4:54 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.4- و بیشینه ارتفاع 34 درجه.
12:45 مقاره ماه و ستاره آلفا-میزان.
13:42 کمترین جدایی بین ماه و ستاره آلفا-میزان. در این زمان ماه در 3 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:02 سحرگاه جمعه می‌توان آنها را با جدایی 5.6 درجه مشاهده کنید.

 

شنبه 24 اسفند ?: ↑ 6:42          ↓18:36 ?: ↑-          ↓9:47          75%
4:03 تا 4:06 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- و بیشینه ارتفاع 11 درجه.
5:36 تا 5:43 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.2- و بیشینه ارتفاع 41 درجه.

 

یکشنبه 25 اسفند ?: ↑ 6:40          ↓18:37 ?: ↑0:20          ↓10:29          64.2%
4:04 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.7 درجه (7.1 درجه شرقی و 2.9 درجه جنوبی) می‌رسد.
4:51 تا 4:55 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1- و بیشینه ارتفاع 36 درجه.
5:52 مقارنه ماه و قلب العقرب.
17:17 مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب.
18:43 کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. در این زمان ماه در 4.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 0:43 در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 5.7 درجه مشاهده کنید.
18:55 مقارنه ماه و کسی-عقرب.
19:30 کمترین جدایی بین ماه و ستاره کسی-عقرب. در این زمان ماه در 1.4 درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 0:40 در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3.6 درجه مشاهده کنید.

 

دوشنبه 26 اسفند ?: ↑ 6:39          ↓18:38 ?: ↑1:27          ↓11:16          53.1%
4:06 تا 4:08 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 و بیشینه ارتفاع 5 درجه.
5:39 تا 5:43 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.8 و بیشینه ارتفاع 12 درجه.
7:06 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7.5 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 1.3 درجه جنوبی  است.
8:31 مقارنه سیارک وستا و خوشه پروین.
13:05 تربیع آخر ماه. بهترین زمان برای دیدن ماه قبل از طلوع خورشید است.
20:39 تا 20:40 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.8 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

 

سه‌شنبه 27 اسفند ?: ↑ 6:37          ↓18:39 ?: ↑2:28          ↓12:07          42.2%
4:29 ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.
8:05 مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس.
8:06 کمترین جدایی بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 5:56 در سحرگاه سه‌شنبه می‌توان آنها را با جدایی 1.4 درجه مشاهده کرد.
17:29 میل ماه برابر با 23.3- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
19:51 تا 19:56 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.6 و بیشینه ارتفاع 28 درجه.

 

چهارشنبه 28 اسفند ?: ↑ 6:36          ↓18:39 ?: ↑3:23          ↓13:03          32%
0:05 کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در 2.9 درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 3:35 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3.5 درجه مشاهده کرد.
0:27 مقارنه ماه و ستاره پی-قوس.
13:15 مقارنه ماه و مریخ.
13:45 کمترین جدایی بین ماه و مریخ. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب مریخ است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:05 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 3 درجه مشاهده کرد.
15:12 مقارنه ماه و مشتری
15:43 کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در 1.9 درجه‌ای جنوب مشتری است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 6:03 در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی 4.4 درجه مشاهده کرد.
19:05 تا 19:11 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.7 و بیشینه ارتفاع 17 درجه.
20:40 تا 2044 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.3- و بیشینه ارتفاع 31 درجه.

 

پنجشنبه 29 اسفند ?: ↑ 6:34          ↓18:40 ?: ↑4:10          ↓14:00          22.8%
2:00 کمترین جدایی بین ماه و زحل. در این زمان ماه در 2.7 درجه‌ای جنوب زحل است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:20 در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی 2.9 درجه مشاهده کرد.
2:01 مقارنه ماه و زحل.
18:18 مقارنه ماه و پلوتو.
18:23 کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در 1.2 درجه‌ای جنوب پلوتو است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت 4:23 در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی 6.3 درجه مشاهده کرد.
19:52 تا 19:59 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 1.9- و بیشینه ارتفاع 80 درجه.
21:30 تا 21:32 مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر 0.1 و بیشینه ارتفاع 8 درجه.

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه

دیدگاهتان را بنویسید