رویدادهای نجومی اسفند ۱۳۹۸

راهنمای استفاده:

سطر اول جدول به ترتیب شامل تاریخ، زمان طلوع و غروب خورشید، زمان طلوع و غروب ماه و فاز ماه است.

توجه: برای اینکه تقویم اسفند را همیشه همراه خود داشته باشید می‌توانید آن را از اینجا به شکل فایل پی‌دی‌اف دانلود کنید.

 

پنجشنبه اول اسفند ?: ↑ ۷:۱۴          ↓۱۸:۱۳ ?: ↑۵:۲۴          ↓۱۵:۰۸          ۱۰.۶%
۲۰:۳۷ مقارنه ماه و ستاره پی-قوس
۲۲:۴۵ مقارنه ماه و مشتری
۲۰:۴۵ کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در ۲.۵ درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۵:۳۵ صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی ۶.۲ درجه مشاهده کنید.
۲۲:۴۶ کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در ۱.۲ درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۵:۳۶ صبح پنجشنبه می‌تواند آنها را با جدایی ۴.۲ درجه مشاهده کنید.
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۶- و بیشینه ارتفاع ۱۸ درجه.
۱۸:۲۳ مقارنه ماه و زحل
۱۱:۱۳ مقارنه ماه و پلوتو
۱۲:۱۰ کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در ۱.۵ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

جمعه ۲ اسفند ?: ↑ ۷:۱۲          ↓۱۸:۱۴ ?: ↑۶:۰۹          ↓۱۶:۰۶          ۵.۱%
۵:۱۵ تا ۵:۲۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴- و بیشینه ارتفاع ۱۰ درجه.
۱۸:۵۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴- و بیشینه ارتفاع ۱۲ درجه.
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

شنبه ۳ اسفند ?: ↑ ۷:۱۱          ↓۱۸:۱۵ ?: ↑۶:۴۸          ↓۱۷:۰۵          ۱.۷%
۶:۰۳ تا ۶:۱۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲- و بیشینه ارتفاع ۵۸ درجه.
۲۱:۳۰ مقارنه ماه و دلتا-جدی.
۲۲:۰۴ کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در این زمان ماه در ۱.۳ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

یکشنبه ۴ اسفند ?: ↑ ۷:۱۰          ↓۱۸:۱۶ ?: ↑۷:۲۲          ↓۱۸:۰۳          ۰.۲%
۵:۱۸ تا ۵:۲۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۲- و بیشینه ارتفاع ۳۱ درجه.
۱۹:۰۳ ماه نو.
۲۲:۵۴ مقارنه ماه و عطارد.

 

دوشنبه ۵ اسفند ?: ↑ ۷:۰۸          ↓۱۸:۱۷ ?: ↑۷:۵۲          ↓۱۹:۰۰          ۰.۷%
۴:۳۳ تا ۴:۳۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴- و بیشینه ارتفاع ۱۲ درجه.
۶:۰۶ تا ۶:۱۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۶- و بیشینه ارتفاع ۴۳ درجه.
۲۰:۱۶ مقارنه ماه و نپتون.
۲۲:۳۶ کمترین جدایی بین ماه و نپتون. در این زمان ماه در ۴ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

سه‌شنبه ۶ اسفند ?: ↑ ۷:۰۷          ↓۱۸:۱۸ ?: ↑۸:۱۹          ↓۱۹:۵۶          ۳.۱%
۰:۰۵ مقابله صورت فلکی اسد. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
۵:۲۱ تا ۵:۲۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۲- و بیشینه ارتفاع ۵۱ درجه.

 

چهارشنبه ۷ اسفند ?: ↑ ۷:۰۶          ↓۱۸:۱۹ ?: ↑۸:۴۵          ↓۲۰:۵۲          ۷.۳%
۴:۳۶ تا ۴:۳۸ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۶- بیشینه ارتفاع ۱۳ درجه.
۲۱:۴۶ مقارنه مریخ و لامبدا-قوس.
۲۰:۱۰ کمترین جدایی بین مریخ و لامبدا-قوس. در این زمان مریخ در ۱.۸ درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۴:۴۰ صبح چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۱.۸ درجه مشاهده کنید.
۵:۰۸ عطارد در مقارنه داخلی. عطارد در ۳.۷ درجه‌ای شمال شمال غربی خورشید.
۶:۰۹ تا ۶:۱۵ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴ بیشینه ارتفاع ۱۹ درجه.
۱۰:۳۳ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۷ درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه نیز در این زمان ۱ درجه غربی است.
۱۵:۲۰ ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۶۱۶۶ کیلومتر قرار دارد.
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

 

پنجشنبه ۸ اسفند ?: ↑ ۷:۰۴          ↓۱۸:۲۰ ?: ↑۹:۱۰          ↓۲۱:۴۷          ۱۳%
۵:۲۳ تا ۵:۲۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱- و بیشینه ارتفاع ۲۳ درجه.
۱۵:۲۱ مقارنه ماه و زهره.
۱۸:۵۱ اجتماع ماه و زهره با جدایی حدود ۶ درجه.

 

جمعه ۹ اسفند ?: ↑ ۷:۰۳          ↓۱۸:۲۱ ?: ↑۹:۳۶          ↓۲۲:۴۳          ۲۰.۲%
۴:۳۷ تا ۴:۴۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۵- و بیشینه ارتفاع ۱۱ درجه.
۶:۱۰ تا ۶:۱۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۸ و بیشینه ارتفاع ۲۳ درجه.
۱۴:۵۲ مقارنه ماه و اورانوس
۲۰:۲۳ کمترین جدایی بین ماه و اورانوس. در این زمان ماه در ۴.۲ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد.
۲۱:۱۸ عطارد در کمترین فاصله از زمین برابر با ۹۴.۱۹ میلیون کیلومتر قرار دارد.

 

شنبه ۱۰ اسفند ?: ↑ ۷:۰۲          ↓۱۸:۲۳ ?: ↑۱۰:۰۳          ↓۲۳:۴۰          ۲۸.۶%
۵:۲۵ تا ۵:۲۹ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۲- و بیشینه ارتفاع ۱۴ درجه.

 

یکشنبه ۱۱ اسفند ?: ↑ ۷:۰۰          ↓۱۸:۲۳ ?: ↑۱۰:۳۳          ↓-          ۳۷.۹%
۴:۳۹ تا ۴:۴۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۹- و بیشینه ارتفاع ۹ درجه.
۶:۱۲ تا ۶:۱۸ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۸ و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۲۰:۲۹ مقارنه ماه و خوشه پروین.
۲۲:۲۹ سیارک وستا در بیشترین فاصله از خورشید برابر با ۳۸۴.۶۱ میلیون کیلومتر.

 

دوشنبه ۱۲ اسفند ?: ↑ ۶:۵۹          ↓۱۸:۲۴ ?: ↑۱۱:۰۷          ↓۰:۳۸          ۴۸%
۵:۲۶ تا ۵:۳۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷- و بیشینه ارتفاع ۹ درجه.
۱۵:۴۱ کمترین جدایی بین ماه و ستاره دبران. در این زمان ماه در ۲.۸ درجه‌ای شمال شمال غربی دبران است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۱۹:۰۱ عصر دو شنبه می‌توان آنها را با جدایی ۳ درجه مشاهده کنید.
۱۹:۰۱ مقارنه ماه و ستاره دبران.
۲۳:۲۸ تربیع اول ماه.

 

سه‌شنبه ۱۳ اسفند ?: ↑ ۶:۵۸          ↓۱۸:۲۵ ?: ↑۱۱:۴۷          ↓۱:۳۷          ۵۸.۵%
۴:۴۰ تا ۴:۴۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۵- بیشینه ارتفاع ۷ درجه.
۶:۱۳ تا ۶:۲۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷ بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۲۳:۲۱ مقابله صورت فلکی دب اکبر.
۲۳:۲۸ تربیع اول ماه. بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

 

چهارشنبه ۱۴ اسفند ?: ↑ ۶:۵۶          ↓۱۸:۲۶ ?: ↑۱۲:۳۴          ↓۲:۳۷          ۶۸.۹%
۵:۲۷ تا ۵:۳۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۲- بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۱۰:۵۵ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۷.۹ درجه می‌رسد (۷.۹ درجه غربی و ۰.۵ درجه شمالی).
۱۴:۱۸ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۷.۹ درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز ۰.۳ درجه شمالی است.
۱۸:۲۰ ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
۱۶:۱۲ کمترین جدایی بین ماه و ستاره میو-جوزا. در این زمان ماه در ۰.۴ درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۱۹:۱۲ عصر چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۱.۲ درجه مشاهده کنید.
۱۶:۲۵ مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا.

 

پنجشنبه ۱۵ اسفند ?: ↑ ۶:۵۵          ↓۱۸:۲۷ ?: ↑۱۳:۲۹          ↓۳:۳۵          ۷۸.۹%
۴:۴۱ تا ۴:۴۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۳- بیشینه ارتفاع ۷ درجه.
۵:۰۸ میل ماه برابر با ۲۳.۳ درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.
۲۳:۲۳ مقارنه ماه و آلفا-جوزا.

 

جمعه ۱۶ اسفند ?: ↑ ۶:۵۳          ↓۱۸:۲۸ ?: ↑۱۴:۳۲          ↓۴:۳۱          ۸۷.۶%
۱:۴۳ کمترین جدایی بین ماه و ستاره بتا-جوزا. در این زمان ماه در ۵.۷ درجه‌ای جنوب جنوب غربی این ستاره است.
۴:۱۲ مقارنه ماه و بتا-جوزا.
۵:۲۹ تا ۵:۳۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۳- بیشینه ارتفاع ۹ درجه.

 

شنبه ۱۷ اسفند ?: ↑ ۶:۵۲          ↓۱۸:۲۹ ?: ↑۱۵:۴۲          ↓۵:۲۱          ۹۴.۴%
۱:۳۸ مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل.
۲:۰۹ کمترین جدایی بین ماه و خوشه کندوی‌عسل. در‌این زمان ماه در ۰.۹ درجه‌ای شمال‌شمال‌شرقی این خوشه است.
۴:۴۳ تا ۴:۴۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۸- بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۶:۱۶ تا ۶:۲۵ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴- بیشینه ارتفاع ۱۷ درجه.

 

یکشنبه ۱۸ اسفند ?: ↑ ۶:۵۰          ↓۱۸:۳۰ ?: ↑۱۶:۵۶          ↓۶:۰۷          ۹۸.۷%
۵:۳۰ تا ۵:۳۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷- بیشینه ارتفاع ۱۳ درجه.
۱۱:۴۶ مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد.
۱۲:۳۶ کمترین جدایی بین ماه و ستاره قلب الاسد. در این زمان ماه در ۲.۹ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۱۹:۰۶ عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۵.۵ درجه مشاهده کنید.
۱۹:۰۷ کمترین جدایی بین زهره و اورانوس. در این زمان زهره در ۲.۲ درجه‌ای شمال شمال غربی اورانوس است که در این زمان به علت شفق شامگاهی مشاهده آنها شاید مشکل باشد. ساعت ۱۹:۲۷ عصر یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۲.۲ درجه مشاهده کنید.

 

دوشنبه ۱۹ اسفند ?: ↑ ۶:۴۹          ↓۱۸:۳۱ ?: ↑۱۸:۱۲          ↓۶:۴۷          ۱۰۰%
۲:۴۰ مقارنه نپتون و خورشید
۴:۴۴ تا ۴:۴۹ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۱- بیشینه ارتفاع ۱۰ درجه.
۶:۱۷ تا ۶:۲۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۵- بیشینه ارتفاع ۳۴ درجه.
۱۲:۲۵ نپتون در دورترین فاصله از زمین برابر با ۴۶۲۶.۲۲ میلیون کیلومتر.
۱۴:۲۰ عطارد در اقامت غربی است و حرکت رجعی خود را پایان می‌دهد. قدر آن ۱.۲ است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.
۱۸:۰۴ مقارنه زهره و اورانوس.
۲۱:۱۸ ماه کامل. ماه به دلیل نزدیکی به زمین (۳۵۷۴۰۳ کیلومتر) نسبتا بزرگ (۳۳.۴ دقیقه کمانی) دیده می‌شود.

 

سه‌شنبه ۲۰ اسفند ?: ↑ ۶:۴۷          ↓۱۸:۳۲ ?: ↑۱۹:۲۷          ↓۷:۲۴          ۹۹.۸%
۳:۵۹ تا ۴:۰۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴ و بیشینه ارتفاع ۶ درجه.
۵:۳۱ تا ۵:۳۹ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۹- و بیشینه ارتفاع ۲۳ درجه.
۹:۴۴ ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با ۳۵۷۲۷۶ کیلومتر است.
۲۱:۲۲ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۵ درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز ۰.۷ درجه شرقی است.

 

چهارشنبه ۲۱ اسفند ?: ↑ ۶:۴۶          ↓۱۸:۳۳ ?: ↑۲۰:۴۲          ↓۷:۵۹          ۹۷.۶%
۱:۳۵ کمترین جدایی بین مریخ و ستاره پی-قوس. در این زمان مریخ در ۲ درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۴:۰۵ بامداد چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۲ درجه مشاهده کرد.
۴:۴۶ تا ۴:۵۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴- و بیشینه ارتفاع ۱۶ درجه.
۴:۵۷ مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله.
۶:۰۹ کمترین جدایی بین ماه و ستاره گاما-سنبله. در این زمان ماه در ۱.۳ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است.
۱۹:۲۰ مقارنه مریخ و ستاره پی-قوس.
۲۱:۲۱ مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل.

 

پنجشنبه ۲۲ اسفند ?: ↑ ۶:۴۵          ↓۱۸:۳۴ ?: ↑۲۱:۵۶          ↓۸:۳۳          ۹۲.۴%
۴:۰۰ تا ۴:۰۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۵- و بیشینه ارتفاع ۹ درجه.
۵:۳۳ تا ۵:۴۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲- و بیشینه ارتفاع ۵۷ درجه.

 

جمعه ۲۳ اسفند ?: ↑ ۶:۴۳          ↓۱۸:۳۵ ?: ↑۲۳:۰۹          ↓۹:۰۹          ۸۴.۶%
۴:۴۸ تا ۴:۵۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۴- و بیشینه ارتفاع ۳۴ درجه.
۱۲:۴۵ مقاره ماه و ستاره آلفا-میزان.
۱۳:۴۲ کمترین جدایی بین ماه و ستاره آلفا-میزان. در این زمان ماه در ۳ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۰۲ سحرگاه جمعه می‌توان آنها را با جدایی ۵.۶ درجه مشاهده کنید.

 

شنبه ۲۴ اسفند ?: ↑ ۶:۴۲          ↓۱۸:۳۶ ?: ↑-          ↓۹:۴۷          ۷۵%
۴:۰۳ تا ۴:۰۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۲- و بیشینه ارتفاع ۱۱ درجه.
۵:۳۶ تا ۵:۴۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۲- و بیشینه ارتفاع ۴۱ درجه.

 

یکشنبه ۲۵ اسفند ?: ↑ ۶:۴۰          ↓۱۸:۳۷ ?: ↑۰:۲۰          ↓۱۰:۲۹          ۶۴.۲%
۴:۰۴ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۷.۷ درجه (۷.۱ درجه شرقی و ۲.۹ درجه جنوبی) می‌رسد.
۴:۵۱ تا ۴:۵۵ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱- و بیشینه ارتفاع ۳۶ درجه.
۵:۵۲ مقارنه ماه و قلب العقرب.
۱۷:۱۷ مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب.
۱۸:۴۳ کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. در این زمان ماه در ۴.۴ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۰:۴۳ در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۵.۷ درجه مشاهده کنید.
۱۸:۵۵ مقارنه ماه و کسی-عقرب.
۱۹:۳۰ کمترین جدایی بین ماه و ستاره کسی-عقرب. در این زمان ماه در ۱.۴ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۰:۴۰ در بامداد یکشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۳.۶ درجه مشاهده کنید.

 

دوشنبه ۲۶ اسفند ?: ↑ ۶:۳۹          ↓۱۸:۳۸ ?: ↑۱:۲۷          ↓۱۱:۱۶          ۵۳.۱%
۴:۰۶ تا ۴:۰۸ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷ و بیشینه ارتفاع ۵ درجه.
۵:۳۹ تا ۵:۴۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۸ و بیشینه ارتفاع ۱۲ درجه.
۷:۰۶ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۷.۵ درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم ۱.۳ درجه جنوبی  است.
۸:۳۱ مقارنه سیارک وستا و خوشه پروین.
۱۳:۰۵ تربیع آخر ماه. بهترین زمان برای دیدن ماه قبل از طلوع خورشید است.
۲۰:۳۹ تا ۲۰:۴۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۸ و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.

 

سه‌شنبه ۲۷ اسفند ?: ↑ ۶:۳۷          ↓۱۸:۳۹ ?: ↑۲:۲۸          ↓۱۲:۰۷          ۴۲.۲%
۴:۲۹ ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.
۸:۰۵ مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس.
۸:۰۶ کمترین جدایی بین ماه و ستاره لامبدا-قوس. در این زمان ماه در ۱.۲ درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۵:۵۶ در سحرگاه سه‌شنبه می‌توان آنها را با جدایی ۱.۴ درجه مشاهده کرد.
۱۷:۲۹ میل ماه برابر با ۲۳.۳- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
۱۹:۵۱ تا ۱۹:۵۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۶ و بیشینه ارتفاع ۲۸ درجه.

 

چهارشنبه ۲۸ اسفند ?: ↑ ۶:۳۶          ↓۱۸:۳۹ ?: ↑۳:۲۳          ↓۱۳:۰۳          ۳۲%
۰:۰۵ کمترین جدایی بین ماه و ستاره پی-قوس. در این زمان ماه در ۲.۹ درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۳:۳۵ در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۳.۵ درجه مشاهده کرد.
۰:۲۷ مقارنه ماه و ستاره پی-قوس.
۱۳:۱۵ مقارنه ماه و مریخ.
۱۳:۴۵ کمترین جدایی بین ماه و مریخ. در این زمان ماه در ۱.۲ درجه‌ای جنوب مریخ است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۰۵ در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۳ درجه مشاهده کرد.
۱۵:۱۲ مقارنه ماه و مشتری
۱۵:۴۳ کمترین جدایی بین ماه و مشتری. در این زمان ماه در ۱.۹ درجه‌ای جنوب مشتری است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۰۳ در سحرگاه چهارشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۴.۴ درجه مشاهده کرد.
۱۹:۰۵ تا ۱۹:۱۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷ و بیشینه ارتفاع ۱۷ درجه.
۲۰:۴۰ تا ۲۰۴۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۳- و بیشینه ارتفاع ۳۱ درجه.

 

پنجشنبه ۲۹ اسفند ?: ↑ ۶:۳۴          ↓۱۸:۴۰ ?: ↑۴:۱۰          ↓۱۴:۰۰          ۲۲.۸%
۲:۰۰ کمترین جدایی بین ماه و زحل. در این زمان ماه در ۲.۷ درجه‌ای جنوب زحل است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۴:۲۰ در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۲.۹ درجه مشاهده کرد.
۲:۰۱ مقارنه ماه و زحل.
۱۸:۱۸ مقارنه ماه و پلوتو.
۱۸:۲۳ کمترین جدایی بین ماه و پلوتو. در این زمان ماه در ۱.۲ درجه‌ای جنوب پلوتو است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۴:۲۳ در سحرگاه پنجشنبه می‌توان آنها را با جدایی ۶.۳ درجه مشاهده کرد.
۱۹:۵۲ تا ۱۹:۵۹ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۹- و بیشینه ارتفاع ۸۰ درجه.
۲۱:۳۰ تا ۲۱:۳۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۱ و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید