رویدادهای نجومی فروردین ۱۳۹۹

رویدادهای نجومی فروردین ۱۳۹۹ به شرح زیر حضورتان تقدیم می‌شود. این رویدادهای نجومی یا همان تقویم نجومی فهرستی از رویدادهایی  است که در طی فروردین ۱۳۹۹ رخ خواهند داد.

جمعه اول فروردین ?: ↑ ۶:۳۳          ↓۱۸:۴۱ ?: ↑۴:۵۰          ↓۱۴:۵۸          ۱۴.۱%
۵:۳۹ زهره در کمترین فاصله از خورشید برابر با ۱۰۷.۴۸ میلیون کیلومتر قرار دارد.
۹:۴۹ مقارنه مریخ و مشتری. مریخ در ۰.۷ درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد.
۷:۱۹ اعتدال بهاری. در این روز خورشید از استوای سماوی عبور کرده و از جنوب به شمال آن می‌رود. در این زمان طول روز و شب برابر می‌شود.
۱۴:۱۷ کمترین جدایی زاویه‌ای بین مریخ و مشتری. در این زمان مریخ در ۰.۷ درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۵:۵۷ صبح جمعه (قبل از طلوع خورشید) می‌توان آنها را با جدایی ۰.۷ درجه مشاهده کرد.
۱۹:۰۷ تا ۱۹:۱۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۹- و بیشینه ارتفاع ۵۴ درجه.
۲۰:۴۲ تا ۲۰:۴۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷- و بیشینه ارتفاع ۱۹ درجه.
۲۴:۰۰ تغییر ساعت رسمی استاندارد ایران به ساعت تابستانی. ساعت‌ها یک ساعت جلو کشیده می‌شوند.

 

شنبه ۲ فروردین ?: ↑ ۷:۳۱         ↓۱۹:۴۲ ?: ↑۶:۲۵          ↓۱۶:۵۷          ۸.۳۵%
۲:۱۶ مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در ۱.۸ درجه‌ای جنوب دلتا-جدی قرار دارد.
۲:۴۴ کمترین جدایی بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در این زمان ماه در ۱.۷ درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۴۴ صبح شنبه می‌توانید آنها را با جدایی ۲.۷ درجه مشاهده کنید.
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
۲۰:۵۴ تا ۲۱:۰۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۳- و بیشینه ارتفاع ۲۸ درجه.
۲۲:۳۳ تا ۲۲:۳۵ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۲ – و بیشینه ارتفاع ۷ درجه.
۲۲:۴۷ مقارنه ماه و عطارد. ماه در ۳.۹ درجه‌ای جنوب عطارد قرار دارد.

 

یکشنبه ۳ فروردین ?: ↑ ۷:۳۰         ↓۱۹:۴۳ ?: ↑۶:۵۶          ↓۱۷:۵۵          ۳.۹%
۰۰:۱۳ کمترین جدایی بین ماه و عطارد. در این زمان ماه در ۳.۸ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره قرار دارد که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
۲۰:۰۹ تا ۲۰:۱۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۹- و بیشینه ارتفاع ۴۵ درجه.
۲۱:۴۴ تا ۲۱:۴۹ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۱- و بیشینه ارتفاع ۱۱ درجه.

 

دوشنبه ۴ فروردین ?: ↑ ۷:۲۸         ↓۱۹:۴۴ ?: ↑۷:۲۴          ↓۱۸:۵۱          ۱.۱۷%
۳:۰۱ مقارنه ماه و نپتون. ماه در ۴.۷ درجه‌ای جنوب نپتون قرار دارد.
۵:۱۵ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. در این زمان سرس در ۴.۵ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی نپتون قرار دارد که در این زمان هردو زیر افق قرار دارند.
۲۰:۵۶ تا ۲۱:۰۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۴- و بیشینه ارتفاع ۱۴ درجه.
۲۲:۳۵ تا ۲۲:۳۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴ و بیشینه ارتفاع ۶ درجه.

 

سه‌شنبه ۵ فروردین ?: ↑ ۷:۲۶         ↓۱۹:۴۵ ?: ↑۷:۵۰          ↓۱۹:۴۷          ۰.۱۹%
۱:۵۳ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۶.۶ درجه می‌رسد (۰.۷ درجه شرقی و ۶.۶ درجه شمالی).
۶:۲۶ حداکثر کشیدگی  غربی عطارد (صبح‌گاهی). عطارد در ۲۸ درجه‌ای غرب جنوب غربی خورشید قرار دارد. کمی قبل از طلوع خورشید در افق شرق جنوب شرقی در صورت فلکی دلو با قدر ۰.۳ قابل مشاهده است. بهترین زمان برای رصد آن ساعت ۶:۵۰ است که ارتفاعش ۵ درجه است.
۱۳:۰۰ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۶ درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز ۰.۱ درجه شرقی است.
۱۳:۵۹ ماه نو
۲۰:۰۴ ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۶۵۸۶ کیلومتر قرار دارد.
۲۰:۱۱ تا ۲۰:۱۸ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۵- و بیشینه ارتفاع ۲۰ درجه.
۲۱:۴۷ تا ۲۱:۵۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۳ و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۲۰:۲۰ زهره در روز چهارشنبه ۶ فروردین ساعت ۲:۲۵ به حداکثر کشیدگی شرقی (شام‌گاهی) می‌رسد. زهره در ۴۶ درجه‌ای شرق شمال شرقی خورشید قرار دارد. بعد از غروب خورشید در افق غربی در صورت‌فلکی حمل با قدر ۴.۴- قابل مشاهده است و درخشانترین جرم آسمان است. بهترین زمان برای مشاهده آن در ساعت ۲۰:۲۰ روز سه‌شنبه است که ارتفاع آن ۳۷ درجه است.

 

چهارشنبه ۶ فروردین ?: ↑ ۷:۲۵         ↓۱۹:۴۶ ?: ↑۸:۱۵          ↓۲۰:۴۳          ۱%
۲۰:۵۹ تا ۲۱:۰۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۹- و بیشینه ارتفاع ۹ درجه.
۲۲:۳۵ تا ۲۲:۳۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۵ و بیشینه ارتفاع ۵ درجه.

 

پنجشنبه ۷ فروردین ?: ↑ ۷:۲۳         ↓۱۹:۴۷ ?: ↑۸:۴۰          ↓۲۱:۳۹          ۳.۵۶%
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
۲۰:۱۳ تا ۲۰:۱۹ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۱- و بیشینه ارتفاع ۱۱ درجه.
۲۱:۲۸ در روز جمعه ۸ فروردین ساعت ۳:۴۸ ماه و اورانوس به حداقل جدایی زاویه‌ای می‌رسند. در این زمان ماه در ۴.۴ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی اورانوس قرار دارد. در این زمان هیچ‌کدام قابل مشاهده نیستند. بهترین زمان برای مشاهده آنها ساعت ۲۱:۲۸ روز پنجشنبه ۷ فروردین است که جدایی ۵.۹ درجه دارند.
۲۱:۴۹ تا ۲۱:۵۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۵ و بیشینه ارتفاع ۷ درجه.

 

جمعه ۸ فروردین ?: ↑ ۷:۲۲         ↓۱۹:۴۸ ?: ↑۹:۰۷          ↓۲۲:۳۵          ۷.۸۲%
۱:۴۹ مقارنه ماه و اورانوس. ماه در ۴.۶ درجه‌ای جنوب اورانوس است.
۹:۱۲ عطارد در بیشترین فاصله از خورشید برابر با ۶۹.۸۲ میلیون کیلومتر قرار دارد.
۱۹:۱۸ سیارک جونو در کمترین فاصله از زمین برابر با ۳۰۷.۶۷ میلیون کیلومتر قرار دارد.
۲۱:۰۱ تا ۲۱:۰۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۶- و بیشینه ارتفاع ۷ درجه.
۲۲:۳۸ تا ۲۲:۴۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴ و بیشینه ارتفاع ۶ درجه.

 

شنبه ۹ فروردین ?: ↑ ۷:۲۰         ↓۱۹:۴۹ ?: ↑۹:۳۵          ↓۲۳:۲۳          ۱۳.۶۵%
۱۴:۱۵ مقارنه ماه و زهره. ماه در ۷.۳ درجه‌ای جنوب زهره است.
۲۰:۱۵ تا ۲۰:۲۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۹- و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۲۰:۵۲ در روز یکشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۳:۰۰ مقارنه ماه و خوشه پروین است. در این زمان ماه در ۷.۷ درجه‌ای جنوب خوشه پروین است. اما در این زمان هیچ‌کدام قابل مشاهده نیستند. بهترین زمان برای مشاهده این دو ساعت ۲۰:۵۲ روز شنبه ۹ فروردین است.
۲۱:۵۱ تا ۲۱:۵۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴ و بیشینه ارتفاع ۹ درجه.

 

یکشنبه ۱۰ فروردین ?: ↑ ۷:۱۹         ↓۱۹:۵۰ ?: ↑۱۰:۰۸          ↓-                      ۲۰.۹۲%
۲۱:۰۳ تا ۲۱:۰۸ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۹- و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۲۲:۴۰ تا ۲۲:۴۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۲ و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.
۲۳:۵۹ در روز دوشنبه ۱۱ فروردین ساعت ۲:۳۹ مقارنه ماه و ستاره دبران است. در این زمان ماه در ۲.۹ درجه‌ای شمال دبران است. اما در این زمان هیچ‌کدام قابل مشاهده نیستند. بهترین زمان برای مشاهده این دو ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه ۱۰ فروردین است. در این زمان جدایی این دو ۳.۴ درجه است.

 

دوشنبه ۱۱ فروردین ?: ↑ ۷:۱۷         ↓۱۹:۵۰ ?: ↑۱۰:۴۵          ↓۰۰:۳۱               ۲۹.۴۴%
۳:۱۲ مقارنه ماه و ستاره دبران. ماه در ۲.۹ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۲۰:۱۷ تا ۲۰۲۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۱- و بیشینه ارتفاع ۷ درجه.
۲۱:۵۲ تا ۲۱:۵۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۱ و بیشینه ارتفاع ۱۴ درجه.

 

سه‌شنبه ۱۲ فروردین ?: ↑ ۷:۱۶          ↓۱۹:۵۱ ?: ↑۱۱:۲۸          ↓۱:۲۹           ۴۰.۵۲%
۳:۴۳ مقارنه سرس و ستاره دلتا-جدی. سرس در ۴.۲ درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
۱۵:۲۶ مقارنه مریخ و زحل. مریخ در ۰.۹ درجه‌ای جنوب زحل قرار دارد.
۱۸:۴۱ مقابله ستاره گاما-سنبله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است. قدر آن ۲.۷ است.
۲۰:۴۸ سیارک جونو به درخشان‌ترین وضعیت خود از قدر ۹.۳ می‌رسد. با تلسکوپهای کوچک می‌توان آن را دید.
۲۱:۰۴ تا ۲۱:۱۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۷- و بیشینه ارتفاع ۱۲ درجه.
۲۱:۲۲ ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
۲۲:۴۱ تا ۲۲:۴۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰- و بیشینه ارتفاع ۱۰ درجه.

 

چهارشنبه ۱۳ فروردین ?: ↑ ۷:۱۴          ↓۱۹:۵۲ ?: ↑۱۲:۱۸          ↓۲:۲۷           ۵۰.۸۶%
۳:۱۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره میو-جوزا. در این زمان ماه در ۰.۴ درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۱:۵۶ می‌توانید آنها را با جدایی ۱ درجه مشاهده کنید.
۳:۱۶ مقارنه ماه و ستاره میو-جوزا.
۲۱:۴۹ کمترین جدایی زاویه‌ای بین مریخ و زحل. در این زمان مریخ در ۰.۹ درجه‌ای جنوب زحل است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۴:۳۹ آنها را با جدایی ۰.۹ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۱۴:۵۲ تربیع اول ماه.
۲۰:۱۸ تا ۲۰:۲۴ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۲- و بیشینه ارتفاع ۱۰ درجه.
۲۱:۵۳ تا ۲۱:۵۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷- و بیشینه ارتفاع ۲۳ درجه.
۲۲:۳۰ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۸ درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز ۱.۵ درجه جنوبی است.

 

 

پنجشنبه ۱۴ فروردین ?: ↑ ۷:۱۳          ↓۱۹:۵۳ ?: ↑۱۳:۱۶          ↓۳:۲۱          ۶۱.۴۹%
۸:۰۷ مقارنه ماه و ستاره آلفا-جوزا. ماه در ۹.۴ درجه‌ای جنوب این ستاره است.
۱۱:۲۹ مقارنه ماه و ستاره بتا-جوزا. ماه در ۵.۶ درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
۱۱:۳۱ کمترین جدایی بین ماه و ستاره بتا-جوزا. در این زمان ماه در ۵.۶ درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۳:۱۱ آنها را با جدایی ۷.۸ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۲۱:۰۶ تا ۲۱:۱۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۲- و بیشینه ارتفاع ۲۱ درجه.
۲۲:۱۵ کمترین جدایی زاویه‌ای بین سرس و دلتا-جدی. در این زمان سرس در ۴.۱ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی دلتا-جدی قرار دارد که در این زمان هردو زیر افق قرار دارند.
۲۲:۴۲ تا ۲۲:۴۱ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۱- و بیشینه ارتفاع ۱۰ درجه.

 

جمعه ۱۵ فروردین ?: ↑ ۷:۱۱          ↓۱۹:۵۴ ?: ↑۱۴:۲۱          ↓۴:۱۲          ۷۱.۹۳%
۷:۳۱ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۸.۳ درجه (۷.۶ درجه غربی و ۳.۴ درجه جنوبی) می‌رسد.
۱۰:۲۷ مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. ماه در ۰.۹ درجه‌ای شمال این خوشه است.
۱۰:۳۸ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی‌عسل. در‌این زمان ماه در ۰.۹ درجه‌ای شمال این خوشه است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۳:۵۸ آنها را با جدایی ۵ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۱۶:۳۰ مقارنه زهره و خوشه پروین. زهره در ۰.۳ درجه‌ای جنوب خوشه است.
۱۹:۴۸ مقارنه نپتون و عطارد. عطارد در ۱.۴ درجه‌ای جنوب نپتون است.
۲۰:۲۰ تا ۲۰:۲۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۱- و بیشینه ارتفاع ۱۶ درجه.
۱۹:۰۷ کمترین جدایی بین زهره و خوشه پروین. در این زمان زهره در ۰.۳ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی خوشه است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۰:۵۷ آنها را با جدایی ۰.۳ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۲۱:۵۵ تا ۲۱:۵۹ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۶- و بیشینه ارتفاع ۳۸ درجه.

 

شنبه ۱۶ فروردین ?: ↑ ۷:۱۰          ↓۱۹:۵۵ ?: ↑۱۵:۳۰          ↓۴:۵۷          ۸۱.۵۹%
۷:۳۱ کمترین جدایی بین عطارد و نپتون. در این زمان عطارد در ۱.۳ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی نپتون است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
۲۱:۰۷ تا ۲۱:۱۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۶- و بیشینه ارتفاع ۵۲ درجه.
۲۲:۴۴ تا ۲۲:۴۶ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۳ و بیشینه ارتفاع ۷ درجه.
۲۳:۳۱ مقارنه ماه و قلب الاسد. ماه در ۳.۵ درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.

 

یکشنبه ۱۷ فروردین ?: ↑ ۷:۰۹          ↓۱۹:۵۶ ?: ↑۱۶:۴۳          ↓۵:۳۸          ۸۹.۷۹%
۲:۴۴ کمترین جدایی بین ماه و ستاره قلب الاسد. در این زمان ماه در ۳.۱ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
۹:۰۵ سیارک جونو در مقابله. این سیارک با قدر ۹.۳ در تمام طول شب در آسمان است و با تلسکوپ کوچکی می‌توان آن را مشاهده کرد.
۲۲:۲۲ تا ۲۲:۲۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۶- و بیشینه ارتفاع ۳۱ درجه.
۲۱:۵۶ تا ۲۲:۰۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۷- و بیشینه ارتفاع ۲۴ درجه.

 

دوشنبه ۱۸ فروردین ?: ↑ ۷:۰۷          ↓۱۹:۵۷ ?: ↑۱۷:۵۸          ↓۶:۱۶          ۹۶.۰۶%
۲۱:۰۸ تا ۲۱:۱۵ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۷- و بیشینه ارتفاع ۴۵ درجه.

 

سه‌شنبه ۱۹ فروردین ?: ↑ ۷:۰۶          ↓۱۹:۵۸ ?: ↑۱۹:۱۳          ↓۶:۵۱          ۹۹.۳۲%
۵:۳۶ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۵ درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز ۱.۶ درجه غربی است.
۱۵:۲۳ مقارنه ماه و ستاره گاما-سنبله. ماه در ۱.۹ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۱۶:۱۸ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره گاما-سنبله. در‌این زمان ماه در ۱.۸ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۰:۳۸ آنها را با جدایی ۳.۵ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۲۰:۲۴ تا ۲۰:۳۰ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۱- و بیشینه ارتفاع ۸۷ درجه.
۲۱:۵۸ تا ۲۲:۰۳ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۰.۴- و بیشینه ارتفاع ۷ درجه.
۲۲:۰۳ ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با ۳۵۷۰۶۴ کیلومتر قرار دارد.

 

چهارشنبه ۲۰ فروردین ?: ↑ ۷:۰۴          ↓۱۹:۵۹ ?: ↑۲۰:۲۸          ↓۷:۲۵          ۹۹.۵۵%
۷:۰۶ ماه بدر. این ماه بدر به دلیل نزدیکی ماه به زمین بسیار بزرگ خواهد بود (۳۳.۵ دقیقه کمانی).
۱۱:۳۴ مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل. ماه در ۶.۶ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۲۱:۱۰ تا ۲۱:۱۷ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۲.۷- و بیشینه ارتفاع ۱۴ درجه.

 

پنجشنبه ۲۱ فروردین ?: ↑ ۷:۰۳          ↓۱۹:۵۹ ?: ↑۲۱:۴۳          ↓۸:۰۰          ۹۶.۷۶%
۲۰:۲۶ تا ۲۰:۳۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۷- و بیشینه ارتفاع ۲۵ درجه.
۲۱:۴۳ مقارنه ماه و ستاره آلفا-میزان. ماه در ۳.۲ درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.

 

جمعه ۲۲ فروردین ?: ↑ ۷:۰۱          ↓۲۰:۰۰ ?: ↑۲۲:۵۸          ↓۸:۳۷          ۹۱.۳۰%
۰:۴۶ کمترین جدایی بین ماه و ستاره آلفا-میزان. در این زمان ماه در ۲.۸ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

 

 

شنبه ۲۳ فروردین ?: ↑ ۷:۰۰          ↓۲۰:۰۱ ?: ↑-                  ↓۹:۱۹          ۸۳.۶۹%
۳:۳۸ مقارنه ماه و ستاره دلتا-عقرب. ماه در ۳.۸ درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.
۱۳:۲۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین سیارک جونو و ستاره گاما-سنبله. در‌این زمان جونو در ۵.۴ درجه‌ای شمال شمال شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۵:۴۰ آنها را با جدایی ۵.۴ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۶:۰۵ صورت فلکی سنبه در مقابله. این صورت‌فلکی نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است.
۶:۲۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-عقرب. در این زمان ماه در ۳.۶ درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
۶:۴۴ مقارنه ماه و ستاره بتا-عقرب. ماه در ۰.۵ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۶:۵۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره بتا-عقرب. در‌این زمان ماه در ۰.۵ درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۱۶ آنها را با جدایی ۰.۶ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۲۰:۲۸ تا ۲۰:۳۲ مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی با قدر ۱.۹- و بیشینه ارتفاع ۸ درجه.

 

یکشنبه ۲۴ فروردین ?: ↑ ۶:۵۸          ↓۲۰:۰۲ ?: ↑۰۰:۱۰          ↓۱۰:۰۵          ۷۴.۵۹%
۱۵:۵۶ مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب. ماه در ۶.۳ درجه‌ای شمال این ستاره قرار دارد.
۱۶:۰۲ مقابله ستاره سماک اعزل. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است. قدر آن ۱ است.

 

دوشنبه ۲۵ فروردین ?: ↑ ۶:۵۷          ↓۲۰:۰۳ ?: ↑۱:۱۷          ↓۱۰:۵۶          ۶۴.۶۴%
۷:۲۵ ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.
۱۶:۴۲ مقارنه ماه و ستاره لامبدا-قوس. ماه در ۱.۴ درجه‌ای شمال این ستاره است.
۱۷:۴۲ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۷.۵ درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم ۰.۷ درجه شمالی  است.

 

سه‌شنبه ۲۶ فروردین ?: ↑ ۶:۵۶          ↓۲۰:۰۴ ?: ↑۲:۱۷          ↓۱۱:۵۲          ۵۴.۳۶%
۱:۲۹ میل ماه برابر با ۲۳.۳- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
۲:۲۶ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره لامبدا-قوس در روز ۲۵ فروردین ساعت ۱۶:۳۶ رخ می‌دهد. در‌این زمان ماه در ۱.۴ درجه‌ای شمال این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲:۲۶ روز ۲۶ فروردین آنها را با جدایی ۶.۴ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۱۰:۴۱ مقارنه ماه و ستاره پی-قوس. ماه در ۳.۴ درجه‌ای جنوب این ستاره است.
۱۲:۰۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره پی-قوس. در‌این زمان ماه در ۳.۳ درجه‌ای جنوب این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۱۲ آنها را با جدایی ۴ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۱۷:۲۱ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۷.۶ (۷.۳ درجه شرقی و ۲.۱ درجه شمالی) می‌رسد.

 

چهارشنبه ۲۷ فروردین ?: ↑ ۶:۵۴          ↓۲۰:۰۵ ?: ↑۳:۰۸          ↓۱۲:۵۱          ۴۴.۲۲%
۰:۱۳ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو. در‌این زمان ماه در ۱.۶ درجه‌ای جنوب این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۳:۳۳ آنها را با جدایی ۲.۴ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۰:۱۶ مقارنه ماه و پلوتو. ماه در ۱.۶ درجه‌ای جنوب پلوتو قرار دارد.
۲:۰۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مشتری. در‌این زمان ماه در ۲.۶ درجه‌ای جنوب این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۳:۱۲ آنها را با جدایی ۲.۷ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
۲:۱۰ مقارنه ماه و مشتری. ماه در ۲.۶ درجه‌ای جنوب مشتری قرار دارد.
۳:۲۷ تربیع آخر ماه.
۱۵:۱۰ مقارنه ماه و زحل. ماه در ۲.۸ درجه‌ای جنوب زحل قرار دارد.
۱۶:۱۰ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل. در‌این زمان ماه در ۲.۷ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۲۰ آنها را با جدایی ۵.۲ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
معادله زمان (اختلاف بین ساعت آفتابی و ساعت عقربه‌ای) امروز صفر است. امروز ساعت آفتابی، ساعت درست را نشان می‌دهد و خورشید ساعت ۱۳:۲۹ از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد.
۲۲:۵۲ کمترین جدایی زاویه‌ای بین سیارک وستا و ستاره دبران در روز ۲۸ فروردین ساعت ۶:۰۲ رخ می‌دهد. در‌این زمان وستا در ۳.۶ درجه‌ای شمال شمال غربی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۲:۵۲ روز ۲۷ فروردین آنها را با جدایی ۳.۶ درجه می‌توانید مشاهده کنید.

 

پنجشنبه ۲۸ فروردین ?: ↑ ۶:۵۳          ↓۲۰:۰۶ ?: ↑۳:۵۲          ↓۱۳:۵۱          ۳۴.۵۸%
۹:۱۴ مقارنه ماه و مریخ. ماه در ۲.۸ درجه‌ای جنوب مریخ قرار دارد.
۱۲:۲۴ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ. در‌این زمان ماه در ۲.۵ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۱۶ آنها را با جدایی ۳.۲ درجه می‌توانید مشاهده کنید.
پلوتو در روزهای نزدیک به این روز در بهترین وضعیت رصدی سحرگاهی قرار دارد. در صورت‌فلکی قوس در نزدیکی سیاره مشتری قرار دارد و از قدر ۱۴.۳ می‌درخشد که برای دیدن آن به تلسکوپی بزرگتر از ۱۵ سانتیمتر نیاز دارید.
آغاز فعالیت بارش شلیاقی. اوج این بارش ۳ اردیبهشت با نسا (ZHR) 18 در شرایط ایده‌آل است.

 

جمعه ۲۹ فروردین ?: ↑ ۶:۵۱          ↓۲۰:۰۷ ?: ↑۴:۲۹          ↓۱۴:۵۱          ۲۵.۷۱%
مشتری در روزهای نزدیک به این روز در بهترین وضعیت رصدی سحرگاهی قرار دارد. در صورت‌فلکی قوس قرار دارد و از قدر ۲.۲- می‌درخشد.
۵:۰۱ مقارنه سیارک وستا و ستاره دبران. وستا در ۳.۷ درجه‌ای شمال دبران قرار دارد.
۸:۵۳ مقارنه ماه و ستاره دلتا-جدی. ماه در ۲.۲ درجه‌ای جنوب این ستاره قرار دارد.
۱۱:۵۳ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و ستاره دلتا-جدی. در‌این زمان ماه در ۲ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این ستاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند. ساعت ۶:۰۳ آنها را با جدایی ۲.۷ درجه می‌توانید مشاهده کنید.

 

یکشنبه ۳۱ فروردین ?: ↑ ۶:۴۹          ↓۲۰:۰۹ ?: ↑۵:۲۹          ↓۱۶:۴۶          ۱۱.۲۴%
۱۲:۰۵ مقارنه ماه و نپتون. ماه در ۴.۸ درجه‌ای جنوب این سیاره قرار دارد.
۱۷:۰۴ کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون. در‌این زمان ماه در ۴.۲ درجه‌ای جنوب جنوب شرقی این سیاره است که در این زمان هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
آغاز فعالیت بارش اتا-دلوی. اوج این بارش ۱۷ اردیبهشت با نسا (ZHR) 70 شهاب در شرایط ایده‌آل است

 

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید