رویدادهای نجومی آسمان در آذر ۱۳۹۸

جمعه اول آذر :

 • اوج بارش شهابی آلفا تکشاخی
 • رخگرد عرضی ماه در ۲۳:۲۲ به مقدار چشمگیر ۶.۷ درجه جنوبی می‌رسد. بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی برابر با ۰.۲ درجه شرقی است.

 

شنبه ۲ آذر :

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
 • رخگرد ماه در ۰۷:۲۵ به مقدار چشمگیر ۶.۷ درجه می‌رسد (رخگرد طولی برابر با ۰.۷ شرقی و رخگرد عرضی برابر با ۶.۶ درجه جنوبی).
 • ماه در ساعت ۱۱:۵۱ در کمترین فاصله از زمین برابر با ۳۶۶۸۲۳ کیلومتر قرار دارد.
 • مقارنه ماه و سماک‌اعزل در ۱۹:۲۶. در زمان مقارنه جدایی این دو ۶.۹ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. ساعاتی قبل‌تر از این در ۰۴:۴۶ با جدایی ۷.۹ درجه قابل مشاهده هستند.

 

یکشنبه ۳ آذر :

 • مقارنه ماه و مریخ در ۱۳:۴۲. در زمان مقارنه جدایی این دو ۳.۴ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در ۰۶:۲۲ با جدایی ۵.۷ درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه زهره و مشتری در ۱۷:۲۸. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۴ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۱۷:۴۸ با جدایی ۱.۴ درجه قابل مشاهده هستند.

 

دوشنبه ۴ آذر :

 • مقارنه ماه و عطارد در ۰۴:۵۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۶ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۰۶:۱۳ با جدایی ۱.۵ درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی آلفا تکشاخی.

 

سه‌شنبه ۵ آذر :

 • ماه نو در ۱۸:۳۶. در این زمان ماه مابین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و بنابراین قابل مشاهده نیست.

 

چهارشنبه ۶ آذر :

 • مقارنه ماه و قلب‌العقرب در ۰۲:۰۱. جدایی این دو در زمان مقارنه ۷ درجه بوده و قابل مشاهده نیستند.
 • آغاز فعالیت بارش تک‌شاخی. اوج این بارش دوشنبه ۱۸ آذر خواهد بود.
 • نپتون در ۲۱:۰۸ در اقامت غربی قرار می‌گیرد و حرکت رجعی آن پایان می‌یابد. قدر نپتون ۷.۹ است و برای دیدن آن حداقل به دوربین دوچشمی نیاز دارید.

 

پنجشنبه ۷ آذر :

 • حداکثر کشیدگی صبحگاهی (غربی) عطارد در ۱۳:۵۲ با زاویه ۲۰ درجه از خورشید.
 • مقارنه ماه و مشتری در ۱۴:۳۴. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۱ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۱۴:۴۴ با جدایی ۱.۲ درجه قابل مشاهده هستند.
 • زهره در ۲۱:۲۰ بیشترین فاصله را از خورشید برابر با ۱۰۸.۹۴ میلیون کیلومتر دارد.
 • رخگرد طولی ماه در ۲۱:۳۰ به مقدار چشمگیر ۵.۹ درجه شرقی می‌رسد. دریای بحران‌ها در شرق ماه کاملا در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز ۰.۶ درجه جنوبی است.
 • مقارنه ماه و زهره در ۲۳:۲۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۵ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در ۱۸:۱۳ با جدایی ۳ درجه قابل مشاهده هستند.

 

جمعه ۸ آذر :

 • ماه در ۰۷:۴۷ در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه‌کاهش است.
 • میل ماه در ساعت ۱۴:۰۷ برابر با ۲۳.۲- درجه است. این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.

 

شنبه ۹ آذر :

 • مقارنه ماه و زحل در ۰۱:۱۵. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۲ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در ۱۹:۲۵ روز جمعه با جدایی ۳.۸ درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و پلوتو در ۰۵:۵۷. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۸ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در ۱۹:۳۷ روز جمعه با جدایی ۶.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی اسدی.

 

یکشنبه ۱۰ آذر :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی کشتی‌دمی. اوج این بارش ۱۶ آذر خواهد بود.
 • صورت‌فلکی ثور در ۲۰:۱۴ در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

 

سه‌شنبه ۱۲ آذر :

 • ستاره دبران در ۰۵:۰۸ در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره ۰.۹ است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می‌شود.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی سیگما شجاعی. اوج این بارش ۲۱ آذر خواهد بود.

 

چهارشنبه ۱۳ آذر :

 • تربیع اول ماه در ۱۰:۲۹.
 • مقارنه ماه و نپتون در ۱۴:۱۱. در زمان مقارنه جدایی این دو ۴.۹ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۱۸:۴۱ با جدایی ۴.۴ درجه قابل مشاهده هستند.

 

پنجشنبه ۱۴ آذر :

 • ماه در ساعت ۰۷:۲۴ در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۴۳۶۰ کیلومتر قرار دارد.
 • عطارد در ۱۵:۲۸ به درخشانترین حالت خود از قدر ۰.۶- می‌رسد و به راحتی توسط چشم غیر مسلح قابل رویت است.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی اسد اصغری. اوج این بارش ۲۹ آذر است.

 

جمعه ۱۵ آذر :

 • رخگرد عرضی ماه در ۱۷:۰۹ به مقدار چشمگیر ۶.۸ درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی ۱.۳ درجه غربی است.

 

شنبه ۱۶ آذر :

 • زودهنگام‌ترین غروب خورشید سال در ۱۷:۱۱. این رخداد به دلیل معادله زمان بر انقلاب زمستانی منطبق نیست.
 • اوج بارش شهابی کشتی‌دمی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۱۰ شهاب در ساعت داشت.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی جوزایی. اوج این بارش ۲۳ آذر خواهد بود.
 • نپتون در بهترین وضعیت رصدی عصرگاهی. نپتون از قدر ۷.۹ می‌درخشد و برای دین آن دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک نیاز است.

 

یکشنبه ۱۷ آذر :

 • رخگرد ماه در ۰۰:۴۹ به مقدار چشمگیر ۷.۱ درجه می‌رسد ( رخگرد طولی ۲.۷ درجه غربی و رخگرد عرضی ۶.۶ درجه شمالی).
 • مقارنه ماه و اورانوس در ۱۲:۵۰. در زمان مقارنه جدایی این دو ۵.۴ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۱۸:۳۰ با جدایی ۵ درجه قابل مشاهده هستند.

 

دوشنبه ۱۸ آذر :

 • اوج بارش شهابی تک‌شاخی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۲ شهاب در ساعت داشت.

 

سه‌شنبه ۱۹ آذر :

 • مقارنه ماه و خوشه پروین در ۱۵:۳۷. در زمان مقارنه جدایی این دو ۸.۵ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۱۸:۱۷ با جدایی ۸.۱ درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی).

 

چهارشنبه ۲۰ آذر :

 • مقارنه زهره و زحل در ۰۸:۰۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۸ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۱۷:۵۳ با جدایی ۱.۸ درجه قابل مشاهده هستند.
 • مقارنه ماه و دبران در ۱۴:۱۹. در زمان مقارنه جدایی این دو ۲.۲ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۱۷:۵۹ با جدایی ۳.۶ درجه قابل مشاهده هستند.
 • رخگرد طولی ماه در ۱۹:۰۶ به مقدار چشمگیر ۴.۷ درجه غربی می‌رسد و دهانه گریمالدی در معرض دید قرار قرار می‌گیرد. رگرد عرضی نیز ۳.۱ درجه شمالی است.

 

پنجشنبه ۲۱ آذر :

 • ماه بدر در ۰۸:۴۳.
 • ستاره عیوق در ۱۲:۵۶ در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره ۰.۱ است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می‌شود.
 • اوج بارش شهابی سیگما شجاعی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۳ شهاب در ساعت داشت.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه). اوج این بارش ۲۵ آذر است.

 

جمعه ۲۲ آذر :

 • صورت‌فلکی جبار در ۰۶:۳۸ در مقابله قرار می‌گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
 • ماه در ساعت ۱۷:۵۳ در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

 

شنبه ۲۳ آذر :

 • میل ماه در ساعت ۰۰:۲۷ برابر با ۲۳.۲ درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.
 • اوج بارش شهابی جوزایی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۱۲۰ شهاب در ساعت داشت. یکی از غنی‌ترین بارش‌های شهابی نیم‌کره شمالی که حدود ۲۲-۲۳ آذر به اوج می‌رسد.

 

یکشنبه ۲۴ آذر :

 • مقارنه عطارد و قلب‌العقرب در ۱۴:۵۶. جدایی این دو در زمان مقارنه ۵.۲ درجه بوده و قابل مشاهده نیستند.
 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در ۱۸:۲۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۶ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۲۱:۰۳ با جدایی ۱.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی کشتی‌دمی.
 • پایان فعالیت بارش شهابی سیگما شجاعی.

 

دوشنبه ۲۵ آذر :

 • اوج بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه). در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۳ شهاب در ساعت داشت.

 

سه شنبه ۲۶ آذر :

 • مقارنه ماه و قلب‌الاسد در ۰۹:۲۴. در زمان مقارنه جدایی این دو ۳.۱ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی قبل‌تر در ۰۶:۴۴ با جدایی ۳.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
 • پایان فعالیت بارش شهابی تک‌شاخی.
 • پایان فعالیت بارش شهابی جوزایی.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی دُبی. اوج این بارش ۲ دی خواهد بود.

 

چهارشنبه ۲۷ آذر :

 • ماه در ساعت ۲۲:۱۲ در کمترین فاصله از زمین برابر با ۳۷۰۴۴۸ کیلومتر قرار دارد.

 

پنجشنبه ۲۸ آذر :

 • تربیع آخر ماه در ۰۸:۲۸.

 

جمعه ۲۹ آذر :

 • رخگرد عرضی ماه در ۰۴:۰۴ به مقدار چشمگیر ۶.۸ درجه جنوبی می‌رسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز ۱.۱ درجه شرقی است.
 • اوج بارش شهابی اسد اصغری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۵ شهاب در ساعت داشت.
 • رخگرد ماه در ۱۹:۳۷ به مقدار چشمگیر ۶.۹ درجه می‌رسد (رخگرد طولی ۱.۷ درجه شرقی و رخگرد عرضی نیز ۶.۷ درجه جنوبی).
 • مقارنه ماه و سماک‌اعزل در ۲۳:۵۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۷.۵ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. کمی بعدتر در ۰۳:۰۳ روز شنبه با جدایی ۶.۹ درجه قابل مشاهده هستند.

 

شنبه ۳۰ آذر :

 • دنباله‌دار ۲۸۹پی/بلانپِین در ۰۳:۰۲ در نزدیکترین فاصله از خورشید برابر با ۱۴۳.۴۶ میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ستاره ابط‌الجوزا در ۰۵:۳۷ در مقابله با خورشید قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود زیرا تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره ۰.۴ است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می‌شود.

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
 • instagram

دیدگاهتان را بنویسید