رویدادهای نجومی تیر 1399

اطلاع از رویدادهای نجومی آسمان تیر 1399 چندین روز یا هفته قبل از وقوع آنها در برنامه ریزی برای رصد یا عکاسی از آنها مفید و حتی ضروری است.

رویدادهایی که غ‌ق‌م (غیر قابل مشاهده) درج شده‌اند، به این معنی است که در آن لحظه به دلیل حضور خورشید یا زیر افق قرار داشتن جرم مورد نظر قابل مشاهده نیستن اما ممکن است ساعاتی قبل یا بعد با کمی تغییر در وضعیتشان قابل مشاهده باشند. در چنین مواقعی برخی رخدادها مانند مقارنه ممکن است هنوز ارزش رصدی یا عکاسی داشته باشند.

تقویم نجومی تیر 1399

 

یکشنبه 1 تیر 21 ژوئن 2020 29 شوال 1441  
2:14 انقلاب تابستانی. طولانی‌ترین روز سال (14 ساعت و 45 دقیقه).
8:55 ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
11:09:58 اوج کسوف حلقوی. مراحل حلقوی از خاک ایران مشاهده نمی‌شود. جزئیات در خبر مربوطه.
11:12 ماه نو
21:48 کمترین جدایی زاویه‌ای بین ماه و میو-جوزا. غ‌ق‌م
21:55 مقارنه ماه و میو-جوزا. غ‌ق‌م

 

 

دوشنبه 2 تیر 22 ژوئن 2020 30 شوال 1441  
8:29 میل ماه برابر با 24.1 درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.
8:58 مقارنه دنباله‌دار SWAN C/2020 F8 و خورشید. غ‌ق‌م
9:40 کمترین جدایی زاویه‌ای ماه و عطارد. غ‌ق‌م
10:30 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.1 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 1.6 درجه جنوبی است.
10:42 مقارنه 3.5 درجه‌ای ماه و عطارد. غ‌ق‌م
  آغاز فعالیت بارش عوایی. اوج بارش در 7 تیر.
2:23 مقارنه 9 درجه‌ای ماه و ستاره کستور. غ‌ق‌م
5:56 کمترین جدایی زاویه‌ای (5.2 درجه) ماه و پولوکس. غ‌ق‌م
5:57 مقارنه 5.2 درجه‌ای ماه و پواوکس. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه 3 تیر 23 ژوئن 2020 1 ذی‌القعده 1441  
8:28 عطارد در بیشتر فاصله از خورشید برابر با 69.82 میلیون کیلومتر قرار دارد.
17:26 نپتون با قدر 7.9 در اقامت شرق و آغاز حرکت رجوعی.
  بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
5:13 کمترین جدایی زاویه‌ای (1.3 درجه شمالی) ماه و خوشه کندوی عسل. غ‌ق‌م

در ساعت 22:33 با جدایی 5.1 فابل مشاهده‌اند.

5:05 مقارنه 1.3 درجه‌ای ماه و خوشه کندوی عسل. غ‌ق‌م

 

چهارشنبه 4 تیر 24 ژوئن 2020 2 ذی‌القعده 1441  
0:12 زهره در اقامت غربی و پایان حرکت رجوعی. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه 5 تیر 25 ژوئن 2020 3 ذی‌القعده 1441  
20:00 مقارنه 3.8 درجه‌ای ماه و قلب الاسد. غ‌ق‌م
22:57 کمترین جدایی زاویه‌ای (3.4 درجه) ماه و قلب الاسد. غ‌ق‌م

 

جمعه 6 تیر 26 ژوئن 2020 4 ذی‌القعده 1441  
0:55 دنباله‌دار 2P/Encke در کمترین فاصله از خورشید برابر با 5.37 میلیون کیلومتر قرار دارد.
21:36 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.2 درجه (3 درجه غربی و 6.5 درجه جنوبی) می‌رسد.

 

شنبه 7 تیر 27 ژوئن 2020 5 ذی‌القعده 1441  
8:02 دنباله‌دار 2P/Encke به درخشانترین وضعیت می‌رسد. قدر 5.3
  اوج بارش عوایی
21:28 مقارنه (6.1 درجه شمالی) سیارک جونو و ستاره گاما-سنبله.
  سیارک جنون با قدر 10.5 در بهترین وضعیت رصد شامگاهی.
23:05 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه جنوبی می‌رسد بنابراین قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز 1.9 درجه غربی است.

 

یکشنبه 8 تیر 28 ژوئن 2020 6 ذی‌القعده 1441  
2:33 ستاره لامبدا-قوس در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر 2.8 در آسمان است.
12:46 تربیع اول ماه.
20:55 دیرهنگام‌ترین غروب خورشید سال.
18:06 کمترین جدایی زاویه‌ای (2 درجه) ماه و گاما-سنبله. غ‌ق‌م

در 22:46 با جدایی 2.5 درجه قابل مشاهده‌اند.

15:18 مقارنه 2.3 درجه‌ای ماه و گاما-سنبله. غ‌ق‌م

 

دوشنبه 9 تیر 29 ژوئن 2020 7 ذی‌القعده 1441  
3:53 عطارد در کمترین فاصله از زمین برابر با 83.76 میلیون کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م
11:40 مقارنه 7.2 درجه‌ای ماه و سماک اعزل. غ‌ق‌م

 

سه‌شنبه 10 تیر 30 ژوئن 2020 8 ذی‌القعده 1441  
3:29 ستاره نسر واقع در مقابله. این ستاره نیمه‌شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب با قدر صفر در آسمان است.
8:00 ماه در کمترین فاصله از زمین برابر با 368987 کیلومتر قرار دارد. غ‌ق‌م

 

چهارشنبه 11 تیر 1 ژوئیه 2020 9 ذی‌القعده 1441  
5:46 کمتریم جدایی زاویه‌ای (4 درجه) ماه و آلفا-میزان. غ‌ق‌م

در 2:16 با جدایی 3.4 درجه قابل مشاهده‌اند.

4:45 مقارنه 2.7 درجه‌ای ماه و آلفا-میزان. غ‌ق‌م
3:18 سیارک وستا در دورترین فاصله از زمین برابر با 532.35 میلیون کیلومتر قرار دارد.
7:16 عطارد در مقارنه درونی. در 4.5 درجه‌ای جنوب خورشید. غ‌ق‌م

 

پنجشنبه 12 تیر 2 ژوئیه 2020 10 ذی‌القعده 1441  
9:36 مقارنه 4.1 درجه‌ای ماه و دلتا-عقرب. غ‌ق‌م
10:42 کمترین جدایی زاویه‌ای (1 درجه) ماه و دلتا-عقرب. غ‌ق‌م

در 3:02 با جدایی 6.4 درجه قابل مشاهده‌اند.

11:11 مقارنه 1 درجه‌ای ماه و کسی-عقرب. غ‌ق‌م
11:32 کمترین جدایی زاویه‌ای (1 درجه) ماه و کسی-عقرب. غ‌ق‌م

در 3:22 با جدایی 5.6 درجه قابل مشاهده‌اند.

  پایان فعالیت بارش عوایی.
20:18 مقارنه 5.8 درجه‌ای ماه و قلب العقرب. غ‌ق‌م

 

جمعه 13 تیر 3 ژوئیه 2020 11 ذی‌القعده 1441  
0:27 کمترین جدایی زاویه‌ای (5.4 درجه) ماه و قلب العقرب.
  آغاز فعالیت بارش آلفا جدی. اوج بارش در 9 مرداد.

 

شنبه 14 تیر 4 ژوئیه 2020 12 ذی‌القعده 1441  
7:47 ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.
12:54 خورشید در بیشترین فاصله از زمین برابر با 15.1 میلیون کیلومتر قرار دارد.
19:37 مقارنه 0.9 درجه‌ای ماه و لامبدا-قوس. غ‌ق‌م
19:57 کمترین جدایی زاویه‌ای (0.9 درجه) بین ماه و لامبدا-قوس. غ‌ق‌م

در 21:47 با جدایی 1.3 درجه قابل مشاهده‌اند.

 

یکشنبه 15 تیر 5 ژوئیه 2020 13 ذی‌القعده 1441  
0:53 مقارنه (با جدایی 2 دقیقه و 31 ثانیه) خورشید و وستا. غ‌ق‌م
1:13 وستا با قدر 7.8 در درخشانترین حالت قرار دارد. غ‌ق‌م
6:04 میل ماه برابر با 24.1- درجه است. این بیشترین میل جنوبی ماه در این ماه قمری است.
8:59 خسوف نیم‌سایه‌ای. غ‌ق‌م
9:15 ماه کامل.
13:45 صورت فلکی قوس در مقابله. این صورت فلکی تمام شب در آسمان خواهد بود.
13:51 کمترین جدایی زاویه‌ای (3.2 درجه جنوبی) ماه و پی-قوس. غ‌ق‌م

در 21:41 با جدایی 6.2 درجه قابل مشاهده‌اند.

13:44 مقارنه ماه و پی-قوس با جدایی 3.2 درجه.

 

دوشنبه 16 تیر 6 ژوئیه 2020 14 ذی‌القعده 1441  
2:06 مقارنه ماه و مشتری با جدایی 2.7 درجه جنوبی. غ‌ق‌م
3:08 مقارنه ماه و پلوتو با جدایی 2 درجه جنوبی. غ‌ق‌م
3:34 کمترین جدایی (2.7 درجه) بین ماه و مشتری.
4:16 کمترین جدایی (2 درجه) بین ماه و پلوتو.
13:57 کمترین جدایی (2.7 درجه) بین ماه و زحل. غ‌ق‌م

در 5:37 با جدایی 6 درجه قابل مشاهده‌اند.

13:31 مقارنه ماه و پلوتو با جدایی 2.7 درجه جنوبی. غ‌ق‌م
10:30 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.1 درجه شرقی می‌رسد و دریای بحرانها کامل در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی ماه هم 3.3 درجه شمالی است.

 

سه‌شنبه 17 تیر 7 ژوئیه 2020 15 ذی‌القعده 1441  
14:51 پالاس در مقابله. با قدر 9.2 تمام شب قابل مشاهده است.

 

چهارشنبه 18 تیر 8 ژوئیه 2020 16 ذی‌القعده 1441  
12:09 کمترین جدایی زاویه‌ای (1.9 درجه) بین ماه و دلتا-جدی. غ‌ق‌م

در 5:19 با جدایی 4.1 درجه قابل مشاهده‌اند.

11:12 مقارنه ماه و دلتا-جدی با جدایی 2 درجه. غ‌ق‌م
5:47 پی-قوس در مقابله. این ستاره با قدر 2.9 تمام شب قابل مشاهده است.
16:22 زهره با قدر 4.5- در بیشترین درخشندگی در آسمان سحرگاهی.

 

پنجشنبه 19 تیر 9 ژوئیه 2020 17 ذی‌القعده 1441  
16:44 رخگرد ماه به مقدار چشمگیر 7.5 (3.7 درجه شرقی و 6.5 درجه شمالی) می‌رسد.

 

جمعه 20 تیر 10 ژوئیه 2020 18 ذی‌القعده 1441  
2:02 مقارنه عطارد و میو-جوزا با جدایی 3.9 درجه. غ‌ق‌م
13:22 مقارنه ماه و نپتون با جدایی 4.7 درجه. غ‌ق‌م
19:14 زهره در بیشترین فاصله از خورشید برابر با 108.94 میلیون کیلومتری قرار دارد.

 

 

 

شنبه 21 تیر 110 ژوئیه 2020 19 ذی‌القعده 1441  
15:43 کمترین جدایی زاویه‌ای (4.4 درجه)بین ماه و نپتون. غ‌ق‌م

در 0:33 با جدایی 7 درجه قابل مشاهده‌اند.

1:58 پلوتو با قدر 14.3 به درخشانترین حالت خود می‌رسد.
7:03 رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می‌رسد. در این زمان قطب شمال ماه در معرض دید قرار دارد. رخگرد طولی نیز 2.1 درجه شرقی است.
8:06 پالاس با قدر 9.2 به درخشانترین حالت خود می‌رسد.
17:24 پالاس در کمترین فاصله از زمین برابر با 382.83 میلیون کیلومتری قرار دارد.

 

 

یکشنبه 22 تیر 12 ژوئیه 2020 20 ذی‌القعده 1441  
0:53 کمترین جدایی زاویه‌ای (2.6 درجه) بین ماه و مریخ. غ‌ق‌م

در 1:03 با جدایی 2.6 درجه قابل مشاهده‌اند.

22:42 مقارنه ماه و مریخ با جدایی 2.8 درجه.
2:48 سرس از قدر 7.9 در اقامت غربی و آغاز حرکت رجوعی.
4:56 کمترین جدایی زاویه‌ای (2.6 درجه) بین دبران و زهره.
11:16 مقارنه زهره و دبران با جدایی 1 درجه. غ‌ق‌م
  آغاز فعالیت بارش شهابی دلتا-دلوی. اوج بارش در 9 مرداد.

 

دوشنبه 23 تیر 13 ژوئیه 2020 21 ذی‌القعده 1441  
0:02 ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با 404061 کیلومتری قرار دارد.
0:24 کمترین جدایی زاویه‌ای (5.5 درجه) بین جونو و گاما-سنبله. غ‌ق‌م

در 0:14 با جدایی 5.5 درجه قابل مشاهده‌اند.

4:00 تربیع آخر ماه.
6:11 پلوتو در کمترین فاصله از زمین برابر با 4945.35 میلیون کیلومتری قرار دارد.

 

سه‌شنبه 24 تیر 14 ژوئیه 2020 22 ذی‌القعده 1441  
13:40 مشتری در مقابله. تمام شب با قدر 2.8- قابل مشاهده است.
14:33 مشتری با قدر 2.8- در بیشترین درخشندگی.

 

چهارشنبه 25 تیر 15 ژوئیه 2020 23 ذی‌القعده 1441  
17:28 مقارنه ماه و اورانوس با جدایی 4.2 درجه. غ‌ق‌م
19:10 کمترین جدایی زاویه‌ای (4 درجه) بین ماه و اورانوس. غ‌ق‌م

در 2:20 با جدایی 5.9 درجه قابل مشاهده‌اند.

14:28 مشتری در کمترین فاصله از زمین برابر با 619.23 میلیون کیلومتری قرار دارد.
18:50 پلوتو با قدر 14.3 در مقابله قرار دارد و تمام شب قابل مشاهده است.

 

پنجشنبه 26 تیر 16 ژوئیه 2020 24 ذی‌القعده 1441  
6:00 مقارنه ماه و خوشه پروین با جدایی 7.5 درجه.

 

جمعه 27 تیر 17 ژوئیه 2020 25 ذی‌القعده 1441  
3:13 کمترین جدایی زاویه‌ای (3 درجه) بین ماه و دبران. غ‌ق‌م

در 4:03 با جدایی 3.1 درجه قابل مشاهده‌اند.

4:57 مقارنه ماه و دبران با جدایی 3.2 درجه.
9:14 کمترین جدایی زاویه‌ای (2.8 درجه) بین ماه و زهره. غ‌ق‌م

در 5:44 با جدایی 3.1 درجه قابل مشاهده‌اند.

12:44 مقارنه ماه و زهره با جدایی 2.9 درجه. غ‌ق‌م
  آغاز فعالیت بارش برساووشی. اوج بارش در 23 مرداد.

 

شنبه 28 تیر 18 ژوئیه 2020 26 ذی‌القعده 1441  
18:52 کمترین جدایی زاویه‌ای (2.8 درجه) بین عطارد و میو-جوزا. غ‌ق‌م

در 5:32 با جدایی 2.9 درجه قابل مشاهده‌اند.

  قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.
17:06 ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

 

یکشنبه 29 تیر 19 ژوئیه 2020 27 ذی‌القعده 1441  
3:53 مقارنه ماه و میو-جوزا با جدایی 0.7 درجه.
3:56 کمترین جدایی زاویه‌ای (0.7 درجه) بین ماه و میو-جوزا. غ‌ق‌م

در 5:26 با جدایی 1.3 درجه قابل مشاهده‌اند.

7:00 مقارنه ماه و عطارد با جدایی 3.4 درجه. غ‌ق‌م
5:57 کمترین جدایی زاویه‌ای (3.4 درجه) بین ماه و عطارد. غ‌ق‌م

در 5:47 با جدایی 3.4 درجه قابل مشاهده‌اند.

10:30 رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 5.4 درجه غربی می‌رسد و عارضه گریمالیدی در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد عرضی نیز 1.1 درجه جنوبی است.
16:23 میل ماه برابر با 24.1 درجه است. این شمالی‌ترین میل ماه در این ماه قمری است.

 

دوشنبه 30 تیر 20 ژوئیه 2020 28 ذی‌القعده 1441  
9:17 مقارنه ماه و کستور با جدایی 8.5 درجه. غ‌ق‌م
13:30 کمترین جدایی زاویه‌ای (4.7 درجه) بین ماه و پولوکس. غ‌ق‌م
15:30 مقارنه ماه و پولوکس با جدایی 4.8 درجه. غ‌ق‌م
22:03 ماه نو

 

سه‌شنبه 31 تیر 21 ژوئیه 2020 29 ذی‌القعده 1441  
4:02 زحل با قدر 0.1 در مقابله و تمام شب قابل مشاهده است.
6:43 زحل با قدر 0.1 به درخشنده‌ترین حالت خود می‌رسد.
7:09 زحل در کمترین فاصله از زمین برابر با 1345.59 میلیون کیلومتری قرار دارد.
12:20 مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل با جدایی 1.8 درجه. غ‌ق‌م
13:28 کمترین جدایی زاویه‌ای (1.8 درجه) بین ماه و خوشه کندوی عسل. غ‌ق‌م

 

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه

دیدگاهتان را بنویسید

فاز ماه

تقویم رویدادهای آسمان