رویدادهای آسمان در شهریور ماه ۱۳۹۸

جمعه ۱ شهریور :

 • ساعت ۱۶:۲۷مقارنه ماه و خوشه پروین. در زمان مقارنه جدایی این دو ۸.۷ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۰۰:۲۷ روز شنبه ۲ شهریور با جدایی آنها ۹.۱ درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت ۱۹:۲۷ ماه در تربیع آخر. بهترین زمان برای رصد ماه در این روز درست قبل از طلوع خورشید است.
 • پایان فعالیت بارش شهابی دلتا دلوی.

شنبه ۲ شهریور :

 • ساعت ۱۵:۱۴ مقارنه ماه و ستاره دبران. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۹ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۰۶:۰۴ همین روز با جدایی ۴ درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت ۱۶:۵۸ مقارنه بسیار نزدیک زهره و مریخ. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۳ درجه است. هر دو بسیار به خورشید هستند و غیرقابل مشاهده‌اند.
 • ساعت ۲۰:۰۶ رخگرد طولی ماه به مقدار قابل توجه ۷.۳ درجه غربی می‌رسد. بنابراین غرب ماه (عارضه گریمالدی) قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی ۳.۷ درجه شمالی است.

یکشنبه ۳ شهریور :

 • پایان فعالیت بارش شهابی کاپا ماکیانی

دوشنبه ۴ شهریور :

 • ساعت ۰۵:۲۹ مریخ به حداکثر فاصله خود از خورشید برابر با ۲۴۹.۲۴ میلیون کیلومتر می‌رسد.
 • ساعت ۱۸:۳۸ صورت‌فلکی دلو به مقابله با خورشید می‌رسد و در بهترین موقعیت رصدی سال قرار می‌گیرد.
 • سیارک سرس به بهترین وضعیت رصدی شامگاهی در طی سال می‌رسد. به دلیل قدر ۸.۲ بوسیله چشم غیرمسلح قابل رصد نیست اما توسط دوربین دوچشمی به سختی و با تلسکوپهای بزرگتر از ۳ اینچی به خوبی مشاهده می‌شود.
 • ساعت ۲۲:۱۹ میل ماه برابر با ۲۲.۵ درجه می‌شود. این بیشترین مقدار میلِ شمالی ماه در این ماه قمری خواهد بود.

سه‌شنبه ۵ شهریور :

 • قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند.
 • ساعت ۰۶:۲۷ ماه در گره صعودی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی زمین مرکزی ماه برابر با صفر و رو به افزایش است.

چهارشنبه ۶ شهریور :

 • آغاز فعالیت بارش آلفا ارابه‌رانی. روز یکشنبه ۱۰ شهریور بارش به اوج می‌رسد که در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیک به سمت‌الراس بودن کانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۶ شهاب در ساعت داشت.
 • ساعت ۱۷:۱۴ مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل. در زمان مقارنه جدایی این ‌دو ۰.۱ درجه است و اختفا رخ می‌دهد. اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۰۵:۵۴ همین روزبا جدایی ۵.۴ درجه قابل مشاهده‌اند.
 • ساعت ۲۳:۵۳ مریخ در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۰.۲۲ میلیون کیلومتر قرار دارد.

پنجشنبه ۷ شهریور :

 • ساعت ۰۴:۱۴ مقارنه عطارد و قلب‌الاسد. جدایی این دو ۱.۴ درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

جمعه ۸ شهریور :

 • ساعت ۰۲:۰۴ مقارنه ماه و قلب‌الاسد. جدایی این دو ۲.۴ درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت ۰۴:۲۹ مقارنه ماه و عطارد. جدایی این دو ۱.۴ درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت ۱۵:۰۸ ماه نو. ماه مابین زمین و خورشید قرار می‌گیرد و قابل مشاهده نیست.
 • ساعت ۱۵:۳۶ مقارنه ماه و مریخ. جدایی این دو ۲.۵ درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت ۲۰:۳۲ ماه در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با ۳۵۷۳۱۴ کیلومتر است.
 • ساعت ۲۲:۰۴ مقارنه ماه و زهره. جدایی این دو ۲ درجه است اما هیچکدام قابل مشاهده نیستند.

یکشنبه ۱۰ شهریور :

 • اوج بارش آلفا ارابه‌رانی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۶ شهاب در ساعت داشت.

دوشنبه ۱۱ شهریور :

 • امروز معادله زمان برابر با صفر است. معادله زمان اختلاف مابین زمان خورشیدی ظاهری و زمان خورشیدی متوسط است. زمانی که ساعتهای آفتابی امروز نشان می‌دهند با زمان ساعت رسمی یکسان است.
 • ساعت ۰۴:۵۵ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۶ درجه جنوبی می‌رسد. در این زمان قطب جنوب ماه قابل مشاهده است. رخگرد طولی نیز ۴.۷ درجه شرقی است.
 • ساعت ۱۲:۰۶ مقارنه ماه و سماک اعزل. در زمان مقارنه جدایی این دو ۷.۳ درجه است. اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۰:۴۶ با جدایی ۶.۴ درجه قابل مشاهده‌اند.
 • بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین‌تاب ماه است. نور خورشید به زمین می‌تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه می‌تابد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند.

سه‌شنبه ۱۲ شهریور :

 • ساعت ۰۱:۳۷ مریخ به حداکثر درخشندگی با قدر ۱.۷ می‌رسد اما به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیست.
 • ساعت ۱۰:۴۴ عطارد به حداکثر درخشندگی با قدر ۱.۸-می‌رسد اما به دلیل نزدیکی به خورشید قابل مشاهده نیست.
 • ساعت ۱۵:۰۸ مقارنه مریخ و عطارد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۷ درجه است. هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت ۲۳:۳۳ مقارنه خورشید و مریخ. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۲ درجه است.

چهارشنبه ۱۳ شهریور :

 • ساعت ۰۵:۵۷ مقارنه خارجی عطارد (در پشت خورشید). جدایی این دو در این زمان ۱.۷ درجه است.
 • ساعت ۱۲:۳۴ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۹.۳ درجه می‌رسد (۷.۵ درجه شرقی و ۵.۵ درجه جنوبی).

پنجشنبه ۱۴ شهریور :

 • آغاز فعالیت بارش شهابی اپسیلون برساوشی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۵ شهاب در ساعت داشت.
 • ساعت ۲۲:۰۰ دنباله‌دار آفریکانو در کمترین فاصله از خورشید برابر با ۲۱۷.۶ میلیون کیلومتر قرار دارد.
 • ساعت ۲۲:۳۰ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۸ درجه شرقی می‌رسد. بنابراین شرق ماه (دریای بحرانها) قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی ۴ درجه جنوبی است.

جمعه ۱۵ شهریور :

 • ساعت ۰۰:۲۶ مقارنه ماه و قلب العقرب. در زمان مقارنه جدایی این دو ۷ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۲:۵۶ پنجشنبه ۱۴ شهریور با جدایی ۷.۱ درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت ۰۳:۰۶ فم الحوت به مقابله می‌رسد و در بهترین موقعیت رصدی سال قرار می‌گیرد. این ستاره از قدر ۱.۲ به راحتی توسط چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
 • ساعت ۰۷:۴۱ ماه در تربیع اول. بهترین زمان برای رصد ماه در این روز درست پیش از غروب خورشید است.
 • ساعت ۱۰:۲۴ مقارنه ماه و مشتری. در زمان مقارنه جدایی این دو ۲ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۰:۲۴ با جدایی ۴.۷ درجه قابل مشاهده هستند.
 • در این روزها مشتری در بهترین موقعیت رصدی شامگاهی قرار دارد. قدر مشتری ۲.۲- است و در شفق شامگاهی و سپس در تاریکی شبانه بسیار چشمگیر است.

یکشنبه ۱۷ شهریور :

 • ساعت ۱۴:۰۶ میل ماه برابر با ۲۲.۵- درجه می‌شود. این بیشترین مقدار میلِ جنوبی ماه در این ماه قمری خواهد بود.
 • ساعت ۱۶:۵۳ مقارنه ماه و زحل. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۷ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۰:۳۳ با جدایی ۱.۶ درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت ۲۲:۰۲ ماه در گره نزولی قرار دارد. عرض دایره‌البروجی زمین مرکزی ماه برابر با صفر و رو به کاهش است.

دوشنبه ۱۸ شهریور :

 • ساعت ۰۷:۴۶ مقارنه ماه و پلوتو. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۲ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۰۱:۵۶ همین روز با جدایی ۳.۳ درجه قابل مشاهده هستند.
 • ساعت ۱۵:۳۹ نپتون در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با ۴۳۲۷.۵۸ میلیون کیلومتر است.
 • ساعت ۱۶:۴۵ نپتون به حداکثر درخشندگی از قدر ۷.۸ می‌رسد. با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست اما با استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک قابل مشاهده است.

سه‌شنبه ۱۹ شهریور :

 • پایان فعالیت بارش شهابی آلفا ارابه‌رانی.
 • اوج بارش شهابی اپسیلون برساوشی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می‌توان انتظار ۵ شهاب در ساعت داشت.
 • آغاز فعالیت بارش شهابی ثوری جنوبی. در صورت مساعد بودن شرایط (کانون بارش نزدیک به سمت‌الراس باشد و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) در اوج بارش می‌توان انتظار ۵ شهاب در ساعت داشت.
 • ساعت ۲۰:۲۹ نپتون به مقابله می‌رسد. در این وضعیت نپتون در بهترین موقعیت رصدی سالیانه خود قرار دارد و از قدر ۷.۸ در تمام شب در آسمان حضور دارد. با دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک می‌توان آن را رصد کرد.
 • ساعت ۲۳:۰۶ عطارد در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۲۰۷.۴۶ میلیون کیلومتر قرار دارد.

جمعه ۲۲ شهریور :

 • ساعت ۱۷:۱۰ ماه در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۶۳۳۱ کیلومتر قرار دارد.

شنبه ۲۳ شهریور :

 • ساعت ۰۲:۰۱ مقارنه زهره و عطارد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۳ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند.
 • ساعت ۰۹:۰۴ ماه بدر. در این زمان زمین بین ماه و خورشید قرار دارد و ماه در تمام طول شب در آسمان است.

دوشنبه ۲۵ شهریور :

 • ساعت ۰۸:۳۹ رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۶ درجه شمالی می‌رسد و بنابراین قطب شمال ماه قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی برابر با ۲.۹ درجه غربی است.

سه‌شنبه ۲۶ شهریور :

 • ساعت ۲۲:۳۶ مقارنه ماه و اورانوس. در زمان مقارنه جدایی این دو ۵.۳ درجه است.

چهارشنبه ۲۷ شهریور :

 • ساعت ۰۹:۰۳ پایان حرکت رجعی زحل و اقامت غربی آن.

پنجشنبه ۲۸ شهریور :

 • ساعت ۰۵:۳۹ رخگرد ماه به مقدار چشمگیر ۷.۹ درجه می‌رسد (۵.۸ درجه غربی و ۵.۴ درجه شمالی)
 • ساعت ۲۰:۴۷ مقارنه ماه و خوشه پروین. در زمان مقارنه جدایی این دو ۸.۸ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۲:۳۷ با جدایی ۸.۵ قابل مشاهده هستند.

جمعه ۲۹ شهریور :

 • ساعت ۲۰:۰۳ مقارنه ماه و دبران. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۸ درجه است اما در این زمان قابل مشاهده نیستند. ساعت ۲۳:۴۳ با جدایی ۳.۳ درجه قابل مشاهده هستند.

شنبه ۳۰ شهریور :

 • پایان فعالیت بارش اپسیلون برساوشی.

یکشنبه ۳۱ شهریور :

 • ساعت ۰۴:۴۲ رخگرد طولی ماه به مقدار قابل توجه ۷.۱ درجه غربی می‌رسد. بنابراین غرب ماه (عارضه گریمالدی) قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی ۱.۹ درجه شمالی است.
 • ساعت ۰۶:۱۲ ماه در تربیع آخر. بهترین زمان برای رصد ماه در این روز درست قبل از طلوع خورشید است.

استخراج از علی آزادگان

ستاره‌شناس آماتور، معلم نجوم، فیزیک‌دان و کارشناس رایانه
 • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

عضو خبرنامه ایمیلی اورانوس شوید